Bài 29.12 Trang 41 Sách bài tập (SBT) Hóa học 8

Bình chọn:
4 trên 2 phiếu

Nung a gam KClO3 và b gam KMnO4 thu được cùng một lượng O2. Tính tỉ lệ a/b.

Nung a gam KClO3 và b gam KMnO4 thu được cùng một lượng O2. Tính tỉ lệ a/b.

Trả lời 

\(2KCl{O_3}\buildrel {{t^o}} \over\longrightarrow 2KCl + 3{O_2} \uparrow \)

2 mol                                  3 mol

\({a \over {122,5}}mol\)                         \({{3a} \over {2 \times 122,5}}mol\)

\(2KMn{O_4}\buildrel {{t^o}} \over\longrightarrow {K_2}Mn{O_2} + {O_2} \uparrow + Mn{O_2}\)

2 mol                                           1 mol 

\({b \over {158}}mol\)                                      \({b \over {2 \times 158}}mol\)

Muốn được cùng một lượng oxi: \({{3a} \over {2 \times 122,5}} = {b \over {2 \times 158}}\)

Rút ra tỷ lệ: \({a \over b} = {{245} \over {948}} = {7 \over {27,0875}}\)

>>Học trực tuyến lớp 8, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Lý, Hóa. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Bài viết liên quan