Ma trận đề trang 157 Sách bài tập (SBT) Lịch sử 10

Bình chọn:
4 trên 2 phiếu

Cách mạng tư sản Hà Lan và Cách mạng tư sản Anh

MA TRẬN ĐỀ


 

Tên chủ để

Nhận biết

Thông hiểu

Vận dụng

1. Cách mạng tư sản Hà Lan và Cách mạng tư sản Anh           

 

Hiểu được đặc điểm nước Anh trước khi Cách mạng tư sản bùng nổ.

 

Số câu: 1

Số điểm: 3

Tỉ lệ: 30%  

 

Số câu:1

 Số điểm: 3

 

2. Chiến tranh giành độc lập của các thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ    

Trình bày được nguyên nhân, những nét chính vể diễn biến cuộc Chiến tranh giành độc lập của các thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ.

 

 

Số câu: 1

Số điểm:4

Tỉ lệ: 40%

Số câu.1

 Số điểm: 4

 

 

3. Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII

 

 

Chứng minh được thời kỉ chuyên chính Giacôbanh là đỉnh cao của Cách mạng tư sản Pháp.

Số câu .1

Số điểm: 3

 Tỉ lệ: 30%

 

 

Số câu: 1

Số điểm: 3

Tổng số câu: 3 Tổng số điểm:10 Tỉ lệ: 100%

Số câu:1

Số điểm: 4

Tỉ lệ: 40%

Sổ câu:

 1 Số điểm:

3 Tỉ lệ: 30%

Số câu: 1

Số điểm: 3

Tỉ lệ: 30%

Sachbaitap.com

>>Học trực tuyến lớp 10, mọi lúc, mọi nơi cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Bài viết liên quan