Lời giải chi tiết tất cả bài tập trong sách bài tập tiếng Anh lớp 5 mới, sách thí điểm như là cuốn để học tốt đủ tất cả các unit gồm: phần phát âm (phonics), phần từ vựng (vocabulary), phần cặp câu (sentence patterns), phần nói (Speaking), phần đọc (Reading), phần viết (writting),...
Bình chọn:
4 trên 804 phiếu