Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

A. Phonetics – trang 36 Unit 5 Sách bài tập (SBT) Tiếng Anh 8 mới

Bình chọn:
4.7 trên 7 phiếu

Complete the words below the pictures with -ian or -ion then mark the stressed syllable in each word. Read the words aloud.

A. Phonetics - Ngữ âm

1. Complete the words below the pictures with -ian or -ion then mark the stressed syllable in each word. Read the words aloud.

Hoàn thành các từ dưới bức tranh với đuôi –ian hoặc –ion rồi đánh dấu trọng âm ở mỗi từ. Đọc lớn các từ.

KEY

1. ma'gician (nhà ảo thuật)

2. vege'tarian (người ăn chay)

3. his'torian (nhà sử học)

4. pro'cession (đám rước)

5. cele'bration (sự kỉ niệm)

6. congratu’lations (sự chúc mừng)

 

2. Use the words in 1 to complete the sentences below. Then read the sentences aloud.

Sử dụng các từ ở bài 1 để hoàn thành các câu sau. Rồi đọc lớn các câu.

1. The door-opening ritual is carried out by a ____________ at the Kate Festival.

2. ____________ meals are offered freely at Ba Den Temple.

3. Helooked happy walking in the ____________ with all the colourful lanterns.

4. They sent us ____________ on our 20th wedding anniversary.

5. ____________ have helped to keep our traditions alive.

6. The ____________ of 1000 years of Thang Long was impressive.

KEY

1. magician

2. Vegetarian

3. procession

4. congratulations

5. Historians

6. celebration

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Tiếng Anh 8 Mới - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 9 & lộ trình Up 10! trên Tuyensinh247.com Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều), theo lộ trình 3 bước: Nền Tảng, Luyện Thi, Luyện Đề. Bứt phá điểm lớp 9, thi vào lớp 10 kết quả cao. Hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Bài viết liên quan