Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Bài 1.5, 1.6 trang 4 sách bài tập (SBT) Hóa 12

Bình chọn:
4 trên 2 phiếu

Thuỷ phân este E có công thức phân tử C4H8O2 (có mặt H2SO4 loãng) thu được 2 sản phẩm hữu cơ X và Y. Từ X có thể điều chế trực tiếp ra Y bằng một phản ứng duy nhất. Tên gọi của E là gì

1.5. Thuỷ phân este E có công thức phân tử C4H8O2 (có mặt H2SO4 loãng) thu được 2 sản phẩm hữu cơ X và Y. Từ X có thể điều chế trực tiếp ra Y bằng một phản ứng duy nhất. Tên gọi của E là

A. metyl propionat.                    B. propyl fomat.

C. ancol etylic.                           D. etyl axetat.

1.6. Thuỷ phân hoàn toàn 3,7 gam este X có công thức phân tử C3H602 trong 100 g dung dịch NaOH 4%, cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được 5,4 g chất rắn. Công thức cấu tạo của X là

A. HCOOC2H5                                      B. HCOOC3H7

C. CH3COOCH3                                   D. CH3COOC2H5

Hướng dẫn trả lời:

1.5 1.6
D A

1.5. Từ công thức cấu tạo của các đồng phân, chọn este thỏa mãn là CH3COOC2H5. Sản phẩm thủy phân C­2H5OH là và CH3COOH → Chọn D

1.6.

\({n_X} = 0,05mol,\,\,{n_{NaOH}} = {{100.4} \over {100.40}} = 0,1\left( {mol} \right)\) lượng NaOH dùng dư

\(\eqalign{
& RCOOR' + NaOH \to RCOONa + R'OH \cr
& 0,05mol\,\,\,\,\,\,0,05mol\,\,\,\,\,\,\,\,0,05mol \cr}\)

\(\eqalign{
& {m_{RCOONa}} = 5,4 - 0,05.40 = 3,4\left( g \right) \cr
& {M_{RCOONa}} = {{3,4} \over {0,05}} = 68\left( {g/mol} \right) \cr
& \Rightarrow {M_R} = 1 \Rightarrow X:HCOO{C_2}{H_5} \cr} \)

Sachbaitap.com 

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Hóa 12 - Xem ngay

>> Lộ Trình Sun 2025 - 3IN1 - 1 lộ trình ôn 3 kì thi (Luyện thi TN THPT & ĐGNL; ĐGTD) tại Tuyensinh247.com. Đầy đủ theo 3 đầu sách, Thầy Cô giáo giỏi, 3 bước chi tiết: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng đáp ứng mọi kì thi.

Bài viết liên quan