Loigiaihay.com 2023

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Bài 2.12 trang 13 sách bài tập (SBT) Hóa học 12

Bình chọn:
4 trên 2 phiếu

Xuất phát từ glucozơ và các chất vô cơ, viết các phương trình hoá học để điều chế ra bốn muối khác nhau của kali, biết trong thành phần các muối đó đều có cacbon.

Xuất phát từ glucozơ và các chất vô cơ, viết các phương trình hoá học để điều chế ra bốn muối khác nhau của kali, biết trong thành phần các muối đó đều có cacbon.

Hướng dẫn trả lời:

\(\eqalign{
& {C_5}{H_{11}}{O_5}CHO + 2Cu{\left( {OH} \right)_2} + KOH\buildrel {{t^0}} \over
\longrightarrow {C_5}{H_{11}}{O_5}COOK + C{u_2}O + 3{H_2}O \cr
& glucozo\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,kali\,gluconat \cr
& {C_6}{H_{12}}{O_6}\mathrel{\mathop{\kern0pt\longrightarrow}
\limits_{30 - {{35}^0}C}^{enzim}} 2{C_2}{H_5}OH + 2C{O_2} \cr
& C{O_2} + KOH \to KHC{O_3} \cr
& \,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,kali\,hidrocacbonat \cr
& C{O_2} + 2KOH \to {K_2}C{O_3} + {H_2}O \cr
& \,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,kali\,cacbonat \cr
& {C_2}{H_5}OH + {O_2}\mathrel{\mathop{\kern0pt\longrightarrow}
\limits_{25 - {{30}^0}C}^{men\,giấm}} C{H_3}COOK + {H_2}O \cr
& C{H_3}COOH + KOH \to C{H_3}COOK + {H_2}O \cr
& \,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,kali\,axetat \cr} \)

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Hóa 12 - Xem ngay

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2023 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Bài viết liên quan