Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Giải bài 6.12 trang 8 Sách bài tập (SBT) Toán 6 tập 2 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Bình chọn:
3 trên 8 phiếu

Viết các hỗn số sau dưới dạng phân số

Câu hỏi:

Viết các hỗn số sau dưới dạng phân số

\(\begin{array}{l}a)4\frac{3}{4}\\b)10\frac{8}{9}\end{array}\)

Lời giải:

Hỗn số \(a\frac{b}{c}\) (a,b,c \(\in N^*\)) được viết dưới dạng phân số là: \(\frac{{a.c + b}}{c}\)

\(\begin{array}{l}a)4\frac{3}{4} = \frac{{4.4 + 3}}{4} = \frac{{19}}{4}\\b)10\frac{8}{9} = \frac{{10.9 + 8}}{9} = \frac{{98}}{9}\end{array}\)

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan