Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Giải bài 7.9 trang 27 Sách bài tập (SBT) Toán 6 tập 2 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Bình chọn:
3.8 trên 16 phiếu

Thực hiện phép tính: a) (–35,3) . 4,1; b) 2,9 . (–5,4); c) (–3,25) . (–0,21);

Câu hỏi:

Thực hiện phép tính:

a) (–35,3) . 4,1;

b) 2,9 . (–5,4);

c) (–3,25) . (–0,21);

d) (–8,058) : 3,4;

e) (–4,725) : (–1,5);

f) 82,28 : (–4,4).

Phương pháp:

Thực hiện phép nhân, chia số thập phân

Lời giải:

a) (–35,3) . 4,1 = –(35,3 . 4,1) = –144,73;

b) 2,9 . (–5,4) = –(2,9 . 5,4) = –15,66;

c) (–3,25) . (–0,21) = –(3,25 . 0,21) = 0,6825;

d) (–8,058) : 3,4 = –(8,058 : 3,4) = –2,37;

e) (–4,725) : (–1,5) = 4,725) : 1,5 = 3,15;

f) 82,28 : (–4,4) = –(82,28 : 4,4) = –18,7.

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan