Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Giải bài 8.57 trang 60 Sách bài tập (SBT) Toán 6 tập 2 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Bình chọn:
3.7 trên 10 phiếu

Cho một điểm A nằm trên tia Ox và cách O một khoảng bằng 5 cm. Gọi B là điểm thuộc tia OA. Hãy tính OB khi biết khoảng cách AB, trong mỗi trường hợp sau: a) AB = 6 cm; b) AB = 3 cm

Câu hỏi:

Cho một điểm A nằm trên tia Ox và cách O một khoảng bằng 5 cm. Gọi B là điểm thuộc tia OA. Hãy tính OB khi biết khoảng cách AB, trong mỗi trường hợp sau:

a)     AB = 6 cm;

b)    AB = 3 cm

Lời giải:

a)     Vì AB > OA nên A nằm giữa O và B. Khi đó,

OB = AB + AO

OB = 6 + 5

OB =11 (cm)

b)    Vì AB < OA nên có 2 trường hợp của điểm B

+ Trường hợp 1: B nằm giữa O và A

Khi đó, OB + BA = OA

OB = OA – BA

OB = 5 – 3

OB = 2 (cm)

+ Trường hợp 2: A nằm giữa O và B

Khi đó, OB = OA + AB

OB = 5 + 3

OB = 8 (cm)

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan