Loigiaihay.com 2023

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Bài tập trắc nghiệm 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 trang 15 Sách bài tập (SBT) Sinh học 9

Bình chọn:
4 trên 2 phiếu

Chọn 1 phương án trả lời đúng hoặc đúng nhất với mỗi bài sau :

Chọn 1 phương án trả lời đúng hoặc đúng nhất với mỗi bài sau :

21. Có công thức lai nào sau đây được thấy trong phép lai phân tích?

I. Aa x aa                           II. Aa x Aa

III. AA x aa                        IV. AA x Aa                V. aa x aa

A. I, III, V                                      B. I, III

C. II                                               D. I, V

22. Cho giao phấn giữa cây hoa đỏ thuần chủng với cây hoa trắng được  F1  hoa đỏ, cho Ftự thụ phấn thì kiểu hình ở cây F2 là 3 hoa đỏ: 1 hoa trắng. Cách lai nào sau đây không xác định được kiểu gen của cây hoa đỏ F2?

A. Lai phân tích cây hoa đỏ F2.

B. Lai cây hoa đỏ Fvới cây F1

C. Cho cây hoa đỏ tự thụ phấn

D. Lai hoa đỏ Fvới cây hoa đỏ ở P.

23. Khi lai phân tích cây hoa đỏ Ftrong thí nghiệm của Menđen thu được

A. toàn hoa đỏ.

B. toàn hoa trắng.

C. 1 hoa đỏ: 1 hoa trắng.

D. 3 hoa đỏ: 1 hoa trắng.

24. Kết quả lại 1 cặp tính trạng trong thí nghiệm của Menđen cho tỉ lệ kiểu hình ở F2 là:

A. 2 trội: 1 lặn.

B. 3 trội: 1 lặn.

C. 4 trội: 1 lặn.

D. 1 trội: 1 lặn.

25. Quy luật phân li có ý nghĩa thực tiễn gì?

A. cho thấy sự phân li của tính trạng ở các thế hệ lai.

B. Xác định được phương thức di truyền của tính trạng.

C. Xác định được tính trạng trội, lặn để ứng dụng vào chọn giống.

D. Xác định được các dòng thuần.

26. Theo thí nghiệm của Menđen, khi lai đậu Hà Lan thuần chủng hạt vàng trơn và hạt xanh, nhăn với nhau được F1 đều hạt vàng, trơn. Khi cho F1 thụ phấn thì F2 có tỉ lệ kiểu hình là

A.  9 vàng, trơn : 3 vàng, nhăn : 3 xanh, nhăn : 1 xanh, trơn.

B.  9 vàng, trơn : 3 xanh, trơn : 3 xanh, nhăn : 1 vàng, nhăn.

C. 9 vàng, trơn : 3 vàng, nhăn : 3 xanh, trơn : 1 xanh, nhăn.

D. 9 vàng, trơn : 3 vàng, nhăn : 3 xanh, nhăn : 1 vàng, trơn.

27. Ở người, gen A quy định mắt đen trội hoàn toàn so với gen a quy đị mắt xanh.

Mẹ và bố phải có kiểu gen và kiểu hình như thế nào để con sinh ra có người mắt đen, có người mắt xanh ?

A.   Mẹ mắt đen (Aa)  x  Bố mắt đen (Aa).

B.  Mẹ mắt đen (AA)  x  Bố mắt đen (AA).

C. Mẹ mắt xanh (Aa) x  Bố mắt đen (AA).

D. Mẹ mắt đen (AA) x  Bố mắt xanh (Aa).

28. Trong thí nghiệm về lai hai cặp tính trạng của Menđen, khi cho F1 lai phân tích thì kết quả thu được về kiểu hình sẽ thế nào ?

A. 1 vàng, trơn : 1 xanh, nhăn.

B. 3 vàng, trơn : 1 xanh, nhăn.

C. 1 vàng, trơn : 1 vàng, nhăn : 1 xanh, trơn : 1 xanh, nhăn

D. 4 vàng, trơn : 4 xanh, nhăn : 1 vàng, nhăn : 1 xanh, trơn.

29. Cho biết một gen quy định một tính trạng và alen B là trội hoàn toàn so với alen b. Theo lí thuyết thì phép lai Bb x Bb cho ra đời con có

A.  2 loại kiểu gen, 2 loại kiểu hình.

B.  3 loại kiểu gen, 2 loại kiểu hình

C. 2 loại kiểu gen, 3 loại kiểu hình.

D. 3 loại kiểu gen, 3 loại kiểu hình.

30. Sự di truyền độc lập của các cặp tính trạng tương phản tạo ra biến dị tổ hợp

A. chỉ xuất hiện ở F1                                 B. chỉ xuất hiện ở F2.

C. xuất hiện ở cả F1 lẫn F2.                       D. không bao giờ xuất hiện ở F1.

Lời giải:

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

B

D

C

B

C

C

A

C

B

C

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Sinh 9 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện vào lớp 10 tại Tuyensinh247.com. , cam kết giúp học sinh lớp 9 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Bài viết liên quan