Loigiaihay.com 2021

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Câu 12 Unit 2 Trang 24 Sách bài tập (SBT) Tiếng Anh 9

Bình chọn:
4.3 trên 3 phiếu

Read the following passage and answer the multiple-choice questions. Circle the letter A, B, C or D.

Read the following passage and answer the multiple-choice questions. Circle the letter A, B, C or D.

(Đọc bài văn sau và trả lời câu hỏi. Khoanh vào các chữ cái A, B, C, D)

When you wear something, you are often saying, "Look at me!" Your clothing communicates to the world what you want the world to think of you. For example, when you go to a party, you might choose clothes that make you look exciting.

In different civilizations at different times, different kinds of clothes have been acceptable. In Scotland and parts of the Orient, men as well as women wore skirts. In Turkey and China, both men and women wore trousers. But in ancient Greece, men who wore trousers were thought to be savages. In the United States today, both menand women wear pants.

Over the centuries, it has been noted that the clothing people wore was related to the position they held in society. In most civilizations, important people donned special clothing and headgear to show their authority. In the eighteenth century, kings and queens wore special clothing, often elaborately made and difficult to keep clean. Since poor people could not afford to wear this kind of clothing, it became a symbol of wealth.

Today some people still wear clothing that shows their position in life. Sometimes clothing clearly shows the organization that a person works for. Others wear expensive clothes that indicate their status as wealthy people. Now many teenagers and adults buy clothes from a specific designer or company. They may like the reputation of the designer or the company and want to share that reputation. But one basic reason for choosing clothes is the same as it has always been. People choose their clothes to tell other who they are and what they like.

Dịch:

Khi bạn mặc vài thứ, bạn thường nói :” Nhìn tôi này”. Quần áo của bạn giao tiếp với thể giới mà bạn muốn thế giới nghĩ về bạn. Cho ví dụ, khi bạn đi đến bữa tiệc, bạn có thể chọn quần áo làm bạn thích thú.

Ở nhiều nền văn minh khác nhau thời đại khác nhau, các loại quần áo khác nhau được chấp nhận. Ở Scotland và nhiều nơi ở Orient, đàn ông cũng như phụ nữ mặc váy ngắn. Ở Thổ Nhĩ Kì và Trung Quốc, cả đàn ông và phụ nữ mặc quần âu. Nhưng thời Hi Lạp cổ đại, đàn ông mặc quần dài được xem là những người độc ác, man rợ. Ở Mỹ ngày nay, cả nam và nữ mặc quần dài.

Qua nhiều thế kỉ, mọi người chú ý đến quần áo họ mặc liên quan đến vị trí họ nắm giữ trong xã hội. Ở hầu hết nền văn minh, Những người quan trọng mặc quần áo đặc biệt và mũ lưỡi trai để chỉ ra quyền lực của họ. Thế kỉ mười tám, vua và hoàng hậu mặc quần áo đặc biệt, thường được làm phức tạp và khó để giữ sạch sẽ. Vì người nghèo không đủ khả năng để mặc loại quần áo này, nó trở thành biểu tượng của giàu sang.

Ngày nay, một vài người quần áo để chỉ ra địa vị của họ trong cuộc sống. Thỉnh thoảng quần áo chỉ ra rõ ràng tổ chức người đó đang làm việc. Những người khác mặc quần áo đắt đỏ chỉ ra địa vị của họ là những người giàu có. Bây giờ nhiều thanh niên và người lớn mua quần áo từ những nhà thiết kế và công ty cụ thể. Họ có thể thích danh tiếng của các nhà thiết kế hoặc công ty và muốn hưởng chung danh tiếng đó. Nhưng nguyên nhân cơ bản cho việc lựa chọn quần áo để nói cho người khác biết họ là ai và họ thích cái gì.

1. Greeks thought men who wore trousers were ... ( Người Hy Lạp nghĩ đàn ông mặc quần dài thì...)

A. poor (nghèo)

B. very wealthy ( rất giầu)

C. different  (khác)

D. savages ( độc ác)

2. While it is not directly stated, the passage suggests that... ( Mặc dù nó không được thể hiện trực tiếp, bài văn gợi ý rằng........)

A. there was no special clothing for kings and chiefs (Không có quần áo đặc biệt cho vua và đầu bếp)

B. only rich, important people lived in the eighteenth century (chỉ người giàu, quan trọng sống ở thế kỉ 18)

C. the clothes people wore depended on where they lived (quần áo mọi người mặc phụ thuộc nơi họ sống)

3. Some people wear clothing that shows ... ( Một vài người mặc quần áo chỉ ra ........)

A. where to find their organization (nơi nào để ra tổ chức của họ)

B. why they are wealthy (tại sao họ giàu)

C. their position in life ( vị trí của họ trong cuộc sống)

4. On the whole, the passage tells about... (nói chung, bài văn nói về........)

A. clothing worn by both men and women (quần áo được mặc bởi đàn ông và phụ nữ)

B. the way to show who has authority (Cách chỉ ra họ có quyền lực)

C. people who got rich in the twentieth century (người giầu có thế kỉ 20)

5. Why do some people buy their clothes from a specific designer? (Tại sao vài người mua quần áo từ những người thiết kế cụ thể)

A. They work for the designer. ( Họ làm việc cho nhà thiết kế)

B. They like the designer's reputation. ( Họ thích danh tiếng của những nhà thiết kế)

C. They think that it makes it easier to choose clothes ( Họ nghĩ điều này đẽ dàng để chọn quần áo)

Đáp án

1. D           2.C            3.C           4.B            5.B

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Tiếng Anh 9 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện vào lớp 10 tại Tuyensinh247.com. , cam kết giúp học sinh lớp 9 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Bài viết liên quan