Loigiaihay.com 2021

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Câu 4 Unit 2 Trang 18 Sách bài tập (SBT) Tiếng Anh 9

Bình chọn:
3 trên 5 phiếu

Read the passage

Read the passage. (Đọc bài văn)

a)    Put the verbs in brackets in the correct tense: present perfect, past simple, or present simple.

(Đặt các động từ trong ngoặc theo đúng thì : hiện tại hoàn thành, quá khứ đơn giản, hoặc hiện tại đơn giản)

John Brown is a lecturer. He went to university in 1982, and________ (1. be) one of the best students at that time. In 1990, he________ (2. become) a professor. He________(3. be) a senior lecturer since then. He is very well-known in his teaching career. He________ (4. write) five books about education, including a book "How to teach deaf children" in 1995. He________ (5. be) to Thailand, the Philippines, and Viet Nam to give lectures dealing with "disabled students and integrated education". He________ (6. be) married to his assistant, Linda. They_______ (7. have) two children. In the 1990s they _______  (8. live) in the suburb of London. They now ________  (9. live) in the center of the city. In fact, they (10. live) there since 2000.

Dịch:  John Brown là một giảng viên. Ông ấy học đại học năm 1982, và là một trong những sinh viên xuất sắc nhất lúcấy. Năm 1990, ông ấy trở thành giáo sư. Ông ấy giảng viên sau đó. Ông ta ất nổi tiếng trong nghề dạy học của mình. Ông ấy viết 5 cuốn sách về giáo dục, bao gồm quyển " Làm như thế nào để dạy những đứa trẻ điếc" năm 1995. Ông ấy đến Thái Lan, Philippin và Việt Nam để đưa những bài giảng giải quyết vấn đề " học sinh khuyết tật và giáo dục" Ông ấy kết hôn với trợ lý củamình , Linda. Họ có hai đứa con. Bây giờ họ sống ở trung tâm thành phố. Thực tế, họ đã sống ở đó từ năm 2000.

b) Complete the questions about John Brown.

( Hoàn thành các câu hỏi về John Brown.)

Example:

What does he do? ( Anh ta làm nghề gì)

He is a lecturer. ( Anh ta là một giảng viên)

1.    When___________________________ ?

In 1982.

2.    How long________________________ ?

Since 1990.

3.    How many_______________________ ?

Five.

4.  __________ he ever___________ a book about disabled children?

Yes, he has. It's called "How to teach deaf children".

5.    Who(m)_________________________ ?

Linda, his assistant.

6.    How many_______________________ ?

Two.

7.  When _______________________ ?

In the 1990s.

8. Where _____________________ ?

In the center of the city .

9. How long _____________________ ?

Since 2000.

Đáp án

1. was                   2. Became            3. has been

4. has written        5. has been

6. is                      7. Have                8. lived

9. live                   10. have lived

b)

1. When did he go to university?  ( Ông ta đã đi học đại học khi nào)

2. How long has he been a university professor? ( Ông ấy là giáo sư đại học được bao lâu)

3. How many books about education has he written? ( Bao nhiêu cuốn sách về giáo dục mà ông ấy đã viết ?)

4. Has he ever written a book about disabled children? (Ông ấy viết sách về những đứa trẻ khuyết tật đúng không?)

5. Who(m) is he married to? ( Ông ấy đã kết hôn với ai?)

6.  How many children do they have? (Họ có bao nhiêu đứa trẻ)

7. When did they live in the suburb of London? (Khi nào họ  sống ở ngoại ô Luân-đôn?)

8. Where do they live now? ( Nơi nào họ sống bây giờ?)

9. How long have they lived in the center of the city? (Họ  đã sống ở trung tâm thành phố được bao lâu rồi?)

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Tiếng Anh 9 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện vào lớp 10 tại Tuyensinh247.com. , cam kết giúp học sinh lớp 9 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Bài viết liên quan