Loigiaihay.com 2020

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Câu 6 Unit 10 Trang 101 Sách bài tập (SBT) Tiếng Anh 9

Bình chọn:
4.3 trên 3 phiếu

Complete the sentences. Choose the correct verb forms.

6. Complete the sentences. Choose the correct verb forms.

(Hoàn thành các câu. Chọn các dạng động từ chính xác)

a) We must go now. If we _______ in the next five minutes, we ____ late for the movies. ( not leave, be)

b) I don't have the key. If I _______ the key, we all _________ the drinks in the cupboard. ( have, can get)

c) I'm having mt exams. I _______ very happy if I ______ all my exams. ( be, pass)

d) Liz is thinking about her coming vacation. If Liz's parents _______ her enough money, she ________ Indonesia. ( give, visit)

e) They have to leave the theater early. They ___ the film to the end if it _____ interesting. ( follow, be)

Đáp án

a) We must go now. If we don't leave in the next five minutes, we will be late for the movies.

b) I don't have the key. If I had the key, we all could get the drinks in the cupboard.

c) I'm having my exams. I will be very happy if I pass all my exams.

d) Liz is thinking about her coming vacation. If Liz's parents give her enough money, she will visit Indonesia.

e) They have to leave the theater early. They would follow the film to the end if it was/were interesting.

Dịch

a) Chúng ta phải đi ngay bây giờ. Nếu chúng ta không để lại trong năm phút tiếp theo, chúng ta sẽ đến muộn để xem phim.

b) Tôi không có chìa khóa. Nếu tôi có chìa khóa, tất cả chúng ta có thể uống đồ uống trong tủ.

c) Tôi đang có kỳ thi. Tôi sẽ rất hạnh phúc nếu vượt qua tất cả các kỳ thi.

d) Liz đang suy nghĩ về kỳ nghỉ sắp tới của mình. Nếu cha mẹ của Liz cho cô đủ tiền, cô sẽ đến Indonesia.

e) Họ phải ra khỏi nhà hát sớm. Họ sẽ theo dõi bộ phim nếu nó kết thúc / thật thú vị.

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Tiếng Anh 9 - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 9, luyện vào lớp 10, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa, Sinh, Sử, Địa  cùng các Thầy, Cô giáo giỏi nổi tiếng, dạy hay, dễ hiểu, dày dặn kinh nghiệm tại Tuyensinh247.com

Bài viết liên quan