Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Câu 9 Unit 7 Trang 73 Sách bài tập (SBT) Tiếng Anh 9

Bình chọn:
4.6 trên 5 phiếu

Read the passage and fill in each gap with the most suitable word. Circle A, B, C or D.

Read the passage and fill in each gap with the most suitable word. Circle A, B, C or D.

(Đọc bài văn và điền vào chỗ trống với từ thích hợp nhất. Khoanh vào A, B, C, D)

Making improvements to your lighting is one of the fastest ways to cut your _(1) _________bills. An average household uses 10 percent of (2)_________ energybudget for lighting. Using new lighting technologies can (3)____________ lighting energy use in your home (4)__________ 50 percent to 75 percent. Advances in lighting controls offer further energy savings by reducing the (5)__________ of time lights are on but not being used.

Compact Fluorescent Bulbs provide bright, warm light and use about 75 percent (6)_____ energy than standard lighting, produce 75 percent less heat, and (7)__________ up to 10 times longer.

For indoor lighting, use energy efficient compact fluorescent light bulbs (CFLs) in fixtures (8)_________ your home to provide high-quality and high-efficiency lighting. Fluorescent lamps are (9)___________ more efficient than incandescent (standard) bulbs and last about 6 (10)__________ 12 times longer. Today's CFLs offer (11)________ and color rendition that is comparable to incandescent bulbs. Although CFLs cost a bit (12)__________ than incandescent bulbs initially, over their lifetime they are (13)__________ because of how little electricity they use. CFL lighting fixtures now available are compatible with dimmers (14)___________ operate like incandescent fixtures.

1. A. water ( nước)

B. energy (năng lượng)

2. A. your

B. our

3. A. increase (tăng)

B. produce ( sản xuất)

4. A. by

B. to

5. A. number 

B. amount

6. A. much

B. more

7. A. last ( kéo dài)

B. long ( dài)

8. A. all

B. overall

9. A. well

B. many

10. A. beween

B. and

11.  A. bright ( sáng)

B. brightness ( ánh sáng)

12.  A. more

B. less

13. A. expensive ( đắt)

B. efficient ( hiệu quả)

14. A. and

B. to

C. gas 

D. money ( tiền)

C. their

D. its

C. reduce ( cắt giảm)

D. add ( thêm)

C. for

D. of

C. mass

D. length

C. less

D. equal

C. stay ( giữ)

D. keep ( giữ)

C. through

D. throughout

C. great

D. much

C. to

D. or

C. clear ( rõ ràng)

D. clearance ( sự rõ ràng)

C. bigger

D. expensive

C. cheaper ( rẻ hơn)

D. smaller ( nhỏ hơn)

C. so

D. because

Đáp án

1.B              2. D                 3.  C                 4. A

5. B             6.  C                7. A                  8. D

9. D             10.C                11.B

12.A             13. C             14. A

 Dịch

Việc cải thiện ánh sáng của bạn là một trong những cách nhanh nhất để cắt giảm hóa đơn năng lượng của bạn. Một hộ gia đình trung bình sử dụng 10 phần trăm ngân sách cho chiếu sáng. Sử dụng các công nghệ chiếu sáng mới có thể cắt giảm sử dụng năng lượng chiếu sáng trong nhà của bạn  khỏang 50 đến 75 phần trăm. Những tiến bộ trong điều khiển ánh sáng tiết kiệm thêm năng lượng bằng cách  cắtgiảm thời gian của đèn đang bật nhưng không được sử dụng.

Bóng đèn huỳnh quang compact cung cấp ánh sáng ấm, ấm áp và sử dụng năng lượng khoảng 75% năng lợng lớn hơn so với ánh sáng tiêu chuẩn, sản sinh ra ít hơn 75% nhiệt độ, và kéo dài lâ hơn đến 10 lần.

Đối với chiếu sáng trong nhà, hãy sử dụng các bóng đèn huỳnh quang tiết kiệm năng lượng (CFL) trong đồ đạc khắp nhà của bạn để cung cấp ánh sáng chất lượng cao và hiệu quả cao. Đèn huỳnh quang nhiều hiệu quả hơn bóng đèn sợi đốt (tiêu chuẩn) và kéo dài khoảng 6 tới 12 lần. Hôm nay CFLs cung cấp ánh sáng và màu sắc rendition đó là so sánh với bóng đèn sợi đốt. Mặc dù CFLs có chi phí một chút nhiều  so với bóng đèn sợi đốt ban đầu, trong suốt cuộc đời của chúng, chúng rẻ hơn vì lượng điện sử dụng ít. Các thiết bị chiếu sáng CFL hiện có sẵn tương thích với bộ làm nguội và  hoạt động như thiết bị đèn sợi đốt.

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Tiếng Anh 9 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 9 & lộ trình Up 10! trên Tuyensinh247.com Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều), theo lộ trình 3: Nền Tảng, Luyện Thi, Luyện Đề. Bứt phá điểm lớp 9, thi vào lớp 10 kết quả cao. Hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Bài viết liên quan