Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Chính tả - Tuần 11 trang 52 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt lớp 2 tập 1

Bình chọn:
3.8 trên 36 phiếu

1. Điền vào chỗ trống g hoặc gh

1. Điền vào chỗ trống g hoặc gh 

- Lên thác xuống .........ềnh.

- Con ...... à cục tác lá chanh.

-  ..... ạo trắng nước trong.

- ... i lòng tạc dạ.

2. Điền vào chỗ trống:

a) s hoặc x :

-  Nhà .....ạch thì mát, bát .......ạch ngon cơm.

-  Cây ......anh thì lá cũng .......anh

Cha mẹ hiền lành để đức cho con.

b) ươn hoặc ương

- Th........ người như thể thương thân

Cá không ăn muối cá ..........

Con cãi cha mẹ trăm đ........ con hư.

TRẢ LỜI:

1. Điền vào chỗ trống g hoặc gh:

- Lên thác xuống ghềnh.

- Con gà cục tác lá chanh.

- Gạo trắng nước trong.

- Ghi lòng tạc dạ.

2. Điền vào chỗ trống:

a)  s hoặc x

- Nhà sạch thì mát, bát sạch ngon cơm.

- Cây xanh thì lá cũng xanh

Cha mẹ hiền lành để đức cho con.

b) ươn hoặc ương

- Thương người như thể thương thân.

- Cá không ăn muối cá ươn

Con cãi cha mẹ trăm đường con hư.

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Tiếng Việt 2 - Xem ngay

Bài viết liên quan