Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Chính tả - Tuần 14 trang 61 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt lớp 2 tập 1

Bình chọn:
4.1 trên 111 phiếu

Điền vào chỗ trống:

1. Điền vào chỗ trống :

a) l hoặc n

.....ên bảng, ......ên người, ấm .....o, .....o lắng

b) i hoặc

mải m......t, hiểu b....., ch..... sẻ, đ....m 10

c) ăt hoặc ăc

chuột nh....., nh...... nhỏ, đ..... tên, thắc m......

2. Tìm từ:

a) Chứa tiếng có l hoặc n :

- Chỉ những người sinh ra bố :...........

- Trái nghĩa với nóng: ..........

- Cùng nghĩa với không quen :..........

b) Chứa tiếng có vần in hoặc vần iên :

- Trái nghĩa với dữ : .............

- Chỉ người tốt có phép lạ trong truyện cổ tích: .............

- Chỉ quả, thức ăn, ... đến độ ăn được: .............

c) Chứa tiếng có vần ắt hoặc vần ăc :

- Có nghĩa là cầm tay đưa đi:...................

- Chỉ hướng ngược với hướng nam :...................

-  Có nghĩa là dùng dao hoặc kéo làm đứt một vật: ........

TRẢ LỜI:

1. Điền vào chỗ trống 

a) l hoặc n

lên bảng, nên người, ấm no, lo lắng

b) i hoặc

mải miết, hiểu biết, chim sẻ, điểm 10

c) ăt hoặc ăc

chuột nhắt, nhắc nhở, đặt tên, thắc mắc

2. Tìm từ :

a) Chứa tiếng có l hoặc n :

- Chỉ những người sinh ra bố : ông bà nội

- Trái nghĩa với nóng : lạnh

- Cùng nghĩa với không quen : lạ

b) Chứa tiếng có vần in hoặc vần iên :

- Trái nghĩa với dữ : hiền

- Chỉ người tốt với phép lạ trong truyện cổ tích : tiên

-  Chỉ quả, thức ăn,... đến độ ăn được : chín

c) Chứa tiếng có vần ăt hoặc vần ăc :

- Có nghĩa là cầm tay đưa đi : dắt

- Chỉ hướng ngược với hướng nam : bắc

- Có nghĩa là dùng dao hoặc kéo làm đứt một vật: cắt

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Tiếng Việt 2 - Xem ngay

Bài viết liên quan