Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Chính tả - Tuần 15 trang 67 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt lớp 2 tập 1

Bình chọn:
3 trên 54 phiếu

Viết vào chỗ trống từ có tiếng chứa vần ai hoặc ay:

1. Viết vào chỗ trống từ có tiếng chứa vần ai hoặc ay:

a) Chỉ sự di chuyển trên không: ..........

b) Chỉ nước tuôn thành dòng: ..........

c)  Trái nghĩa với đúng: ...............

2. Điền vào chỗ trống:

a) s hoặc x

....ắp xếp; ......ếp hàng, sáng ....ủa, xôn ....ao

b) ât hoặc âc

gi..... ngủ, th..... thà, chủ nh....., nh...... lên

TRẢ LỜI:

1. Viết vào chỗ trống từ có tiếng chứa vần ai hoặc ay:

a) Chỉ sự di chuyển trên không : bay

b) Chỉ nước tuôn thành dòng : chảy

c) Trái nghĩa với đúng : sai

2. Điền vào chỗ trống :

a) s hoặc x

sắp xếp, xếp hàng, sáng sủa, xôn xao

b) ât hoặc âc

giấc ngủ, thật thà, chủ nhật, nhấc lên

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Tiếng Việt 2 - Xem ngay

Bài viết liên quan