Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Chính tả - Tuần 2 trang 8 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 2 tập 1

Bình chọn:
3.7 trên 40 phiếu

Một nhóm học tập có 5 bạn là Huệ, An, Lan, Bắc và Dũng. Em hãy viết tên các bạn ấy theo thứ tự bảng chữ cái:

1. Viết các tiếng:

Bắt đầu bằg g

Bắt đầu bằng gh

M : gà, ......................

M : ghi, .............

2. Một nhóm học tập có 5 bạn là Huệ, An, Lan, Bắc và Dũng. Em hãy viết tên các bạn ấy theo thứ tự bảng chữ cái:

1).........   2) ...........   3) ........... 4) .........   5) ............

TRẢ LỜI:

1. Viết các tiếng:

Bắt đầu bằng g

Bắt đầu bằng gh 

M : gà, gương, gạch, gỗ, gầy, gầm, gù, gan, gần, gắng

M : ghi, ghế; ghé, ghê, ghét

 

2. Một nhóm học tập có 5 bạn là Huệ, An, Lan, Bắc và Dũng. Em hãy viết tên các bạn ấy theo thứ tự bảng chữ cái:

An,   Bắc,   Dũng,   Huệ,   Lan.

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Tiếng Việt 2 - Xem ngay

Bài viết liên quan