Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Chính tả - Tuần 4 trang 16 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt lớp 2 tập 1

Bình chọn:
3.7 trên 134 phiếu

Điền tiếp vào chỗ trống một vài từ ngữ để phân biệt nghĩa của các tiếng in đậm:

1. Viết vào chỗ trống trong bảng:

Ba tiếng có

Ba tiếng có

M : con kiến,..........

M : yên tĩnh......,.

2. Điền vào chỗ trống một vài từ ngữ để phân biệt nghĩa của các tiếng in đậm:

a) - Hoà dỗ em đội mũ để đi ăn giỗ ông ngoại.

+ Viết là dỗ trong các từ ngữ :..........................

+ Viết là giỗ trong các từ ngữ :........................

- Chúng tôi lênh đênh trên dòng sông ròng rã ba ngày.

+ Viết là dòng trong các từ ngữ : ........................

+ Viết là ròng trong các từ ngữ : .........................

b) - Tôi viết những vần thơ về vầng trăng quê hương.

+ Viết là vần trong các từ ngữ : ..........................

+ Viết là vầng trong các từ ngữ : ........................

- Dân làng dâng lên nhà vua nhiều của ngon vật lạ.

+ Viết là dân trong các từ ngữ : .................................

+ Viết là dâng trong các từ ngữ : ................................

TRẢ LỜI:

1. Viết vào chỗ trống trong bảng:

3 chữ có

3 chữ có

M: con kiến, hiền, biểu, chiếu, tiền, tiếng

M: yên tĩnh, khuyên, yến, truyện, chuyển

2. Điền tiếp vào chỗ trống một vài từ ngữ để phân biệt nghĩa của các tiếng in đậm:

a) - Hòa dỗ em đội mũ để đi ăn giỗ ông ngoại.

+ Viết là dỗ trong các từ ngữ sau : dạy dỗ, dỗ dành,...

+ Viết là giỗ trong các từ ngữ sau : ăn giỗ, đám giỗ, giỗ tổ Hùng vương, ngày giỗ,...

- Chúng tôi lênh đênh trên dòng sông ròng rã ba ngày.

+ Viết là dòng trong các từ ngữ sau : dòng sông, dòng suối, dòng nước, dài dòng, dòng kẻ,...

+ Viết là ròng trong các từ ngữ sau : ròng rọc, nước ròng, ròng rã,...

b) - Tôi viết những vần thơ về vầng trăng quê hương.

+ Viết là vần trong các từ ngữ sau: vần vũ, học vần, đánh vần,.

+ Viết là vầng trong các từ ngữ sau : vầng trán, vầng trăng,...

- Dân làng dâng lên nhà vua nhiều của ngon vật lạ.

+ Viết là dân trong các từ ngữ sau : dân chúng, dân số, dân tộc, dân sinh, dân dã, nhân dân,...

+ Viết là dâng trong các từ ngữ sau : dâng hiến, dâng lễ, dâng cao,...

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Tiếng Việt 2 - Xem ngay

Bài viết liên quan