Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Project Unit 5 Tiếng Anh lớp 10 Global Success

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải Project Unit 5 trang 61 Tiếng Anh lớp 10 Global Success. Work in groups. Your class is organizing a Technology Fair. The theme is “inventions for the classroom”. Each group is presenting a useful invention for the classroom. This can be existing or new invention.

Inventions for the classroom

(Những phát minh dùng trong lớp học)

Work in groups. Your class is organizing a Technology Fair. The theme is “inventions for the classroom”. Each group is presenting a useful invention for the classroom. This can be existing or new invention.

(Làm việc nhóm. Lớp của bạn đang tổ chức Hội chợ công nghệ. Chủ đề là "phát minh cho lớp học". Mỗi nhóm sẽ trình bày một phát minh hữu ích cho lớp học. Đây có thể là phát minh hiện có hoặc mới.)

Use these questions to help you.

(Sử dụng những câu hỏi này để giúp bạn.)

- What is the invention? (If it’s a new invention, give t an interesting name.)

(Phát minh là gì? (Nếu đó là một phát minh mới, hãy đặt một cái tên thú vị.))

- What does it look like?

(Nó trông như thế nào?)

- How can it be used in the classroom?

(Làm thế nào nó có thể được sử dụng trong lớp học?)

- Why do you think it will be a useful invention?

(Tại sao bạn nghĩ nó sẽ là một phát minh hữu ích?)

 
Lời giải: 
 

Hello everyone, today our group will present one of the most useful inventions in classroom. It is a smartphone. It is small and portable so you can bring it to school. Smartphones are cheaper than laptops, too. Smartphones give students access to tools and apps that can help them complete and stay on top of their classwork. Furthermore, smartphones help students find more information, let them research more about a topic while having class discussions. I think smartphone is a useful invention that makes our schoolwork become easier if we use it efficiently in class.

Tạm dịch:

Xin chào các bạn, hôm nay nhóm mình sẽ trình bày một trong những phát minh hữu ích trên lớp. Đó là một chiếc điện thoại thông minh. Nó nhỏ và di động để bạn có thể mang nó đến trường. Điện thoại thông minh cũng rẻ hơn máy tính xách tay. Điện thoại thông minh cung cấp cho học sinh quyền truy cập vào các công cụ và ứng dụng có thể giúp họ hoàn thành và luôn cập nhật bài tập trên lớp. Hơn nữa, điện thoại thông minh giúp sinh viên tìm thêm thông tin, để họ nghiên cứu thêm về một chủ đề trong khi thảo luận trong lớp. Tôi nghĩ rằng điện thoại thông minh là một phát minh hữu ích giúp bài tập ở trường của chúng ta trở nên dễ dàng hơn nếu chúng ta sử dụng nó một cách hiệu quả trong lớp.

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan