Loigiaihay.com 2021

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Reading - Unit 3 trang 18 sách bài tập (SBT) Tiếng Anh 10

Bình chọn:
4 trên 2 phiếu

Hướng dẫn giải sách bài tập Tiếng Anh 10 Unit 3 - Reading

READING

Part 1. Read the passage about Albert Einstein and choose the letter A, B, C or D to indicate the correct answer to each of the questions.

Đọc đoạn văn về Albert Einstein và chọn phướng án trả lời đúng cho mỗi câu hỏi

Albert Einstein was born on March 14th, 1879 in Ulm, Germany. His interest in science began when he was only five years old. But in school, he was not a very good student. Albert dropped out of school at fifteen because he hated strict discipline and rote- learning.

When his family moved to Milan, Italy, Albert decided to study Physics at the Swiss Federal Institute of Technology in Zurich, Switzerland. He failed the Institute’s entrance exam, but after a year’s study at a school near Zurich, he passed and entered in 1896. He graduated in 1900. Then he became a private physics and mathematics tutor for two years.

In 1902, Einstein took a job in the Swiss Patent Office in Bern. The work was not very demanding, so he had plenty of time to develop his theories that would later change science forever. In 1909, Einstein finally left his job at the Patent Office and began his lifelong career in the academic world. His genius had begun to be recognized, and by 1914 he was at the top of his profession as a member of the Royal Prussian Academy of Sciences in Berlin. In 1921, he was awarded the Nobel Prize in Physics.

In- 1933, when Hitler came into power, Einstein moved to the U.S.A. He became a professor at the Institute for Advanced Study and remained there until his death on April 18th, 1955.

Albert Einstein is remembered as the greatest scientist in the world.

 

Dịch:

Albert Einstein sinh ngày 14 tháng 3 năm 1879 tại Ulm, Đức. Niềm đam mê khoa học bắt đầu khi ông mới năm tuổi. Nhưng ở trường, ông không phải là một sinh viên tốt. Albert bỏ học lúc mười lăm tuổi vì anh ghét kỷ luật nghiêm ngặt và học thuộc lòng. 
Khi gia đình ông chuyển đến Milan, Ý, Albert quyết định nghiên cứu Vật lý tại Viện Liên bang Thụy Sĩ Công nghệ tại Zurich, Thụy Sĩ. Ông đã trượt kỳ thi tuyển sinh của Học viện, nhưng sau khi nghiên cứu một năm tại một trường gần Zurich, ông đã đỗ và vào học năm 1896. Ông tốt nghiệp vào năm 1900. Sau đó, ông trở thành một gia sư vật lý và toán học trong hai năm.

Năm 1902, Einstein có một công việc trong Văn phòng Bằng sáng chế Thụy Sĩ ở Bern. Công việc không đòi hỏi quá nhiều, vì vậy ông có nhiều thời gian để phát triển các học thuyết của ông mà sau này sẽ thay đổi khoa học mãi mãi. Năm 1909, Einstein cuối cùng từ bỏ công việc của mình tại Cơ quan Sáng chế và bắt đầu sự nghiệp suốt đời của mình trong thế giới học thuật. Tài năng của ông đã bắt đầu được công nhận, và từ trước năm 1914 ông đã ở trên đỉnh cao sự nghiệp của mình như một thành viên của Hoàng gia Phổ Viện Khoa học tại Berlin. Năm 1921, ông được trao giải Nobel Vật lý. 
Vào năm 1933, khi Hitler lên nắm quyền, Einstein chuyển đến Hoa Kỳ. Ông trở thành một giáo sư tại Viện nghiên cứu cao cấp và ở lại đó cho đến khi ông qua đời vào ngày 18 tháng 4, 1955. 
Albert Einstein được nhớ đến như một nhà khoa học vĩ đại nhất trên thế giới.


1. How did Albert Einstein work at school?

A. He learned science very well.

B. He didn’t work very well.

C. He was interested in science.

D. He left school at 15.


2. When did he decide to study Physics in Switzerland?

A. When he failed the institute’s entrance exam.

B. After a year’s study at a school near Zurich.

C. When he moved to Milan, Italy with his family.

D. In 1896.


3. What did he do right after finishing university?

A. He worked as a private physics and mathematics tutor.

B. He took a job in the Swiss Patent Office.

C. He was a member of the Royal Prussian Academy of Sciences.

D. He became a professor at the Institute for Advanced Study.


4. Why did he have a lot of time to develop his theories while working in the Swiss Patent Office?

A. Because he wanted his theories to change science forever.

B. Because the work was not demanding.

C. Because he didn’t have much work to do.

D. Because he didn’t like to work there.


5. When and where did he die?

A. He died on April 18th, 1955 at the Institute for Advanced Study.

B. He died on April 18th, 1955 in Berlin.

C. He died on April 18th, 1955 in Milan.

D. He died on April 18th, 1955 in the U.S.A.


Đáp án:

l. B         2. C         3. A          4. B           5. D 


Part 2. Read the passage and choose the best option (A, B, C or D) to complete each of the following sentences.

Đọc đoạn văn và chọn phương án đúng để hoàn thành các câu sau

James Dean had starred in only three films when he died, at the age of 24, in 1955: East of Eden, Rebel without a Cause, and Giant. These three films, and his early death, made James Dean into a hero for many hundreds of thousands of young people in the 1950s. Even now, he is still a star.

James Dean's mother died when he was nine years old, and his father sent him to live with his uncle and aunt on their farm in the small town of Fairmount, Indiana

Dean started a theatre course, but soon dropped out and set off for New York in search of work as an actor. For some time he got only small parts in films and television plays (once he co-starred with Ronald Reagan). Soon he began to receive large numbers of letters from fans - mainly young people - and eventually he was noticed by the big film companies.

When he died, cinema audiences had seen only his first film, East of Eden. They liked him because he seemed to be himself on the screen, and because he had the image of a playboy: he looked moody, wore a T-shirt and jeans, and always had a cigarette at the corner of his mouth. And, of course, he was good-looking in a wild kind of way - something like Elvis Presley. In his own life he seemed rather pessimistic; he often said that he was going to die young. On September 30th 1955, on Highway 466 in California, he was on his way to a big race in his new Porsche when he met his death in an accident.


Dịch:

James Dean đã đóng vai chính trong chỉ có ba bộ phim khi ông qua đời, ở tuổi 24, năm 1955: East of Eden, Rebel Without a Cause, và Giant. Cả ba bộ phim, và cái chết sớm của mình, khiến James Dean thành một anh hùng đối với hàng trăm ngàn thanh niên trong những năm 1950. Ngay cả bây giờ, ông vẫn là một ngôi sao. 

Mẹ James Dean qua đời khi ông được chín tuổi, và cha của ông gửi ông tới sống với người chú và dì của mình trên trang trại của họ tại thị trấn nhỏ Fairmount, Indiana

Dean bắt đầu một khóa học kịch, nhưng sớm bỏ học và khởi hành tới New York để tìm kiếm công việc của một diễn viên. Một thời gian ông ấy chỉ đóng một vai nhỏ trong các bộ phim và kịch truyền hình (một lần ông cùng đóng vai chính với Ronald Reagan). Ông nhanh chóng bắt đầu nhận được một số lượng lớn thư từ người hâm mộ - những người chủ yếu là thanh niên - và cuối cùng ông được chú ý bởi các công ty điện ảnh lớn.

Khi ông qua đời, khán giả xem phim chỉ thấy bộ phim đầu tiên của ông, East of Eden. Họ thích ông ấy vì ông dường như là chính mình trên màn hình, và vì ông có hình ảnh của một playboy: ông nhìn buồn rầu, mặc một chiếc áo thun và quần jean, và luôn luôn có một điếu thuốc ở góc miệng. Và, tất nhiên, ông đẹp trai theo một cách hoang dã - một cái gì đó giống như Elvis Presley. Trong cuộc sống riêng của mình, ông có vẻ khá bi quan; ông thường nói rằng ông sẽ chết trẻ. Vào ngày 30 tháng 9 năm 1955, trên quốc lộ 466 ở California, ông đang trên đường đi đến một cuộc đua lớn trong chiếc Porsche mới của ông khi ông qua đời trong một tai nạn. 


1.  James Dean acted in__________ .

A.  only three films

B.  more than three films

C.  only television plays

D.  many plays and films


2.  He was sent to live with his aunt and uncle___________ .

A.  when his mother died

B.  before his mother’s death

C.  because his father was busy

D.  when he was nine years old


3.   James Dean was liked by many hundreds of thousands of young people because________.

A.   he co-starred with Ronald Reagan

B.   they had seen the three films

C.   on the screen, he seemed to be himself, good-looking in a wild kind of way and had the image of a moody playboy

D.   he always wore a T-shirt and jeans and had a cigarette at the comer of his mouth


4.   James Dean started to work as an actor___________ .

A.   after finishing a theatre course

B.   after leaving Indiana for New York

C.   a short time before his death

D.   when he was noticed by the big film companies


5.   James Dean died in an accident___________ .

A.   when he was on his way to a big race

B.   while he was racing in his new Porsche

C.   while he was starring in a film

D.   when he was on "his way home


Đáp án:

1. A       2. D       3. C        4. B       5. A

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Tiếng Anh 10 - Xem ngay

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Bài viết liên quan