Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Reading - Unit 7 trang 44 sách bài tập (SBT) Tiếng Anh 10

Bình chọn:
4 trên 2 phiếu

Hướng dẫn giải sách bài tập Tiếng Anh 10 Unit 7 - Reading

READING

Read the article and then do the exercises that follow.

Đọc bài báo sau và làm bài tập bên dưới

In the first part of the twentieth century, before a television set was a part of most households, radio programming was different from what it is now. Children rushed home from school to listen to "Story Hour". Someone read an exciting story, or part of a story, while the children's imaginations provided visual images to fit the spoken ones. People listened to serials, stories that were broken into one-hour segments. Because each hour ended with suspense, listeners had to tune in at the same time the next day to find out what would happen. Families gathered around the radio at night to listen to important news or favourite programmes. Radio was an important form of home entertainment. However, because there is the appearance of television, radio programming has changed.

Radio stories have become a thing of the past because people prefer both to watch and to hear. Radio is now a medium that is used more often in a car than a home. Because music and news are the easiest types of programmes to listen to in a car, they are the most common. Radio, in fact, has become the music medium. It provides music for all tastes, from country-western to classical.

 

Dịch:

Trong nửa đầu thế kỷ XX, trước khi một bộ truyền hình là một phần của hầu hết các hộ gia đình, chương trình phát thanh khác với bây giờ. Trẻ em vội vã về nhà từ trường để nghe "Câu chuyện Hour". Ai đó đọc một câu chuyện thú vị, hay một phần của một câu chuyện, trong khi trí tưởng tượng của bọn trẻ cung cấp các hình ảnh trực quan để phù hợp với người kể chuyện. Mọi người nghe serial, những câu chuyện được chia thành các phân đoạn một giờ. Bởi vì mỗi giờ kết thúc với sự hồi hộp, người nghe phải bật đài trong cùng một giờ vào ngày hôm sau để tìm hiểu điều gì sẽ xảy ra. Các gia đình tụ tập xung quanh đài phát thanh vào ban đêm để lắng nghe những tin tức quan trọng hay chương trình yêu thích. Đài phát thanh là một hình thức quan trọng của giải trí gia đình. Tuy nhiên, do có sự xuất hiện của truyền hình, chương trình phát thanh đã thay đổi.

Những câu chuyện trên đài phát thanh đã trở thành quá khứ bởi vì mọi người thích cả xem và nghe. Đài phát thanh bây giờ là một phương tiện được sử dụng thường xuyên trong một chiếc xe hơi hơn là một ngôi nhà. Bởi vì âm nhạc và tin tức là những chương trình đơn giản nhất để nghe trong xe hơi, chúng phổ biến nhất. Đài phát thanh, trên thực tế, đã trở thành phương tiện âm nhạc. Nó cung cấp âm nhạc cho mọi sở thích, từ nhạc đồng quê phương Tây đến cổ điển.

 

Exercise 1. Decide whether the following statements are true (T) or false (F).

Những mệnh đề sau là đúng hay sai

 1. Radio programming has changed because there is the appearance of television.
 2. Radio stories do not require the listeners to use their imaginations.
 3. Radio serials ended with suspense -so that listeners would want to hear the continuation of the story the next day.
 4. Listening to the radio was something that people always did alone.
 5. With television, people both see and hear the story.
 6. Most people listen to radio programmes in their cars.
 7. Most radio programming consists of news and music.

 

Đáp án:

1. T     2. F     3. T     4. F     5. T     6. T     7. T

 

Exercise 2. Complete the following sentences, using the words in the article.

Hoàn thành những câu sau, sử dụng từ trong bài báo

 1. We always__________________ in Radio 4 to hear the 10 o'clock news.
 2. He chose Spain, but personally I'd____________________ to go to Greece.
 3. The fire engine_______________ past us as we were waiting at the traffic lights.
 4. Your theory doesn't__________________ the facts.

 

Đáp án:

1. tune      2. prefer       3. rushed       4. fit

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Tiếng Anh 10 - Xem ngay

>> Học trực tuyến Lớp 10 cùng thầy cô giáo giỏi tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, bứt phá điểm 9,10 chỉ sau 3 tháng, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Bài viết liên quan