Loigiaihay.com 2023

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Speaking - trang 38 Unit 5 Sách bài tập (SBT) Tiếng anh 12 mới

Bình chọn:
4 trên 2 phiếu

Tổng hợp các bài tập có trong phần Speaking - trang 38 Unit 5 Sách bài tập (SBT) Tiếng anh 12 mới

1.  Choose the utterances (a-f) to complete the conversation. (Chọn những phát biểu (a-f) để hoàn thành cuộc trò chuyện.)

a. maintain my cultural identity

b. but they won't last long

c. you can wear your traditional dress

d I'm worried about culture shock

e there are some styles of clothing associated with Australia

f. should be encouraged to wear their national costumes

Vy: I'm going to study in Australia and (1)____________.What should I do?

David: Well, Australians are very friendly people and you can make lots of friends. That would help.

Vy: But I'll miss my mum's cooking. Do you think I should take my favourite Vietnamese snacks with me?

David: (laughing) Yes, of course, (2)___________Australia is a multicultural country and you'll be able to find some nice Vietnamese restaurants there. You should also try to speak more English and experience the new culture.

Vy: Yes, but I want to (3) ___________.

David: I'm sure that you can do that. Obviously, you can't speak Vietnamese, except when you're with your Vietnamese friends, but (4)_____________. It's that long silk dress, isn't it?

Vy: You mean the ao dai? We used to wear the plain white ao dai as school uniforms. I also have some ao dai that I wear at Tet and on other formal occasions. I love ther' definitely take them with me.

David: The ao dai is very beautiful. I think people (5)___________ . We car earn a lot about the history, culture and customs of a country from its traditional clothing.

Vy: I agree. Do you have a national costume in Australia?

David: No, we don't have an official national costume, but (6)___________ for example, bushwear is basically clothes that are worn when you go into the forests and surSvear is anything you wear on the beach.

Vy: Sounds interesting and so different from Viet Nam!

Đáp án:

 1. d 2. b 3. a 4.c 5.f 6. e

Dịch:

Vy: Tôi đang đi du học tại Úc và tôi đang lo lắng về cú sốc văn hóa. Tôi nên làm gì?

David: Ừm, người Úc là những người rất thân thiện và bạn có thể quen nhiều bạn bè. Điều đó sẽ giúp đỡ.

Vy: Nhưng tôi sẽ nhớ đồ ăn của mẹ tôi. Bạn có nghĩ rằng tôi nên mang đồ ăn nhẹ Việt yêu thích theo với tôi?

David: (cười) Vâng, tất nhiên, nhưng chúng sẽ không kéo dài lâu. Úc là một quốc gia đa văn hóa và bạn sẽ có thể tìm thấy một số các nhà hàng Việt ở đó. Bạn cũng nên cố gắng nói nhiều tiếng Anh và trải nghiệm những nền văn hóa mới.

Vy: Đúng, nhưng tôi muốn duy trì bản sắc văn hóa của tôi.

David: Tôi chắc chắn rằng bạn có thể làm điều đó. Rõ ràng, bạn không thể nói tiếng Việt, trừ khi bạn đang ở với bạn bè Việt Nam của bạn, nhưng bạn có thể mặc trang phục truyền thống của mình. Đó chính là chiếc váy lụa dài, phải không?

Vy: Ý bạn là áo dài? Chúng tôi từng mặc  áo dài trơn màu trắng như là đồng phục học sinh. Tôi cũng có một số áo dài mà tôi mặc vào dịp Tết và vào những dịp chính thức khác. Tôi yêu chúng! Tôi chắc chắn sẽ mang chúng cùng với tôi.

David: chiếc áo dài rất đẹp. Tôi nghĩ mọi người nên được khuyến khích mặc trang phục dân tộc của họ. Chúng ta có thể học được rất nhiều về lịch sử, văn hóa và phong tục của một đất nước từ quần áo truyền thống của họ.

Vy: Tôi đồng ý. Bạn có trang phục dân tộc ở Úc không?

David: Không, chúng tôi không có một trang phục dân tộc chính thức, nhưng có một số kiểu quần áo gắn liền với Australia. ví dụ, bushwear về cơ bản là quần áo được mặc khi bạn đi vào rừng và surfwear bất cứ thứ gì bạn mặc trên bãi biển.

Vy: Có vẻ thú vị rất khác Việt Nam!

2        Practise the completed conversation with a partner.Take turns role-playing the two speakers.

( Thực hành cuộc trò chuyện hoàn chỉnh với một người bạn. Đổi vai giữa hai người.)

3. With your partner, make a similar conversation between a student who is going to study in another country and a friend from that country. You can choose one of the following situations or your own ideas: (Với người bạn, tạo một cuộc đối thoại tương tự giữa một sinh viên đang đi du học ở một nước khác và một người bạn từ quốc gia đó. Bạn có thể chọn một trong các trường hợp sau đây hoặc ý tưởng của riêng bạn:)

1. Studying in Scotland and getting used to different food and weather: wearing traditional clothing to maintain cultural identity; national costumes in Scotland
Học tập tại Scotland và làm quen với thức ăn và thời tiết khác nhau: mặc quần áo truyền thống để duy trì bản sắc văn hóa; trang phục quốc gia ở Scotland

2. Studying in the US and getting used to a different way of communication; cooking own food to maintain cultural identity; American food
Học tập tại Mỹ và làm quen với một cách khác của giao tiếp; tự nấu ăn để duy trì bản sắc văn hóa; Đồ ăn Mỹ

3. Studying in Singapore and missing friends and family; wearing traditional clothing to maintain cultural identity; national costumes in Singapore
Học tập tại Singapore nhớ bạn bè và gia đình; mặc quần áo truyền thống để duy trì bản sắc văn hóa; trang phục quốc gia tại Singapore

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Tiếng Anh 12 Mới - Xem ngay

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2023 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Bài viết liên quan