Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Writing - Unit 12 trang 83 sách bài tập (SBT) Tiếng Anh 10

Bình chọn:
4.3 trên 3 phiếu

Hướng dẫn giải sách bài tập Tiếng Anh 10 Unit 12 - Writing

WRITING

Exercise 1. Choose the letter A, B, C or D to indicate the sentence that correctly uses the cues about Eric Clapton’s life in each of the following questions.

Chọn câu trả lời chỉ ra câu sử dụng đúng gợi ý về cuộc đời Eric Clapton trong mỗi câu hỏi sau

1. Eric Clapton / is / one / most successful / rock stars / all time t.

A. Eric Clapton is one of the most successful rock stars of all time.

B. One of the most successful rock stars of all time, Eric Clapton is.

C. Of all time, Eric Clapton is most successful one of rock stars.

D. Eric Clapton is one of most successful all time rock stars.

2. He / sell / millions / records /.

A. He will sell millions records.                         

B. He is selling millions of records.

C. He has sold millions of records.

D. He had sold millions records.

3. He / appeared / live concerts / all over / world /.

A. He has appeared in live concerts all over the world.

B. He is appeared on live concerts all over of the world.

C. He has been appeared in live concerts all over world.

D. He appeared on live concerts all over of the world.

4. Clapton / be / bom / 1945 / small town near London / .

A. Clapton was born on 1945 at a small town near London.

B. Clapton be born in 1945 in a small town near London.

C. Clapton was bom in 1945 in a small town near London.

D. Clapton be bom in 1945 of a small town near London.

5. When he / be / only two / his mother / leave him / .

A. When he was only two, his mother would leave him.

B. When he had been only two, his mother left him.

C. When he was being only two, his mother was leaving him.

D. When he was only two, his mother left him.

6. He / be / bring up / his grandparents /.

A. He was brought up with his grandparents.

B. He be bring up his grandparents.

C. He was brought up by his grandparents.

D. He was bring up by his grandparents.

7. Until / he / be / nine / he / think / they / be / his parents / .

A. Until he was nine he was thinking they were his parents.

B. Until he was nine he had thought they were his parents.

C. Until he be nine he was thought they were his parents.

D. Until he was nine he thinks they be his parents.

8. They / treat / him / well /.

A. They treated him well.

B. They were treated him well.

C. They were being treated him well.

D. They treat him well.

9. They / buy / him / first guitar /.

A. They buy him the first guitar.

B. They bought him first guitar.

C. They bought him the first guitar.

D. They was bought him the first guitar.

10. When he / leave school / they / pay / him / go to art college /.

A. When he left school, they paid him to go to art college.

B. When he left school, they paid for him going to art college.

C. When he left school, they paid him for going to art college.

D. When he left school, they paid for him to go to art college.

 

Đáp án:

1. A     2. C     3. A     4. C     5. D     6. C     7. B     8. A     9. C     10. D

 

Exercise 2. Write a paragraph to describe Prince's life, using the following details.

Viết 1 đoạn văn miểu tả cuộc đời của Prince, sử dụng những chi tiết dưới đây

Birth: 1958 / Minnesota

Parents: father - a musician, mother - a singer

Became interested in music at a young age / teach himself / the piano, drums and guitar himself

First band: Grand Central / in high school

First contract: with Warner Bros / in 1978

Peak: the 1980s

Albums: 1999, Purple Rain, Musicology

 

Suggested writing:

Prince was born in 1958 in Minnesota. His parents were both in music industry as his father was a musician and his mother was a singer. Prince became interested in music at a young age and taught himself to play the piano, guitar and drums. In high school, Prince formed his first band Grand Central with his two close friends. In 1978, Prince signed his first contract with Warner Bros. He achieved wide fame in the 1980s. Some of his famous albums are 1999, Purple Rain and Musicology.


Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Tiếng Anh 10 - Xem ngay

>> Học trực tuyến Lớp 10 cùng thầy cô giáo giỏi tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, bứt phá điểm 9,10 chỉ sau 3 tháng, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Bài viết liên quan