Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Giải bài 1.9 trang 9 Sách bài tập (SBT) Toán lớp 6 - Kết nối tri thức

Bình chọn:
3.7 trên 6 phiếu

Hãy mô tả tập hợp A bằng cách liệt kê các phần tử của nó.

Câu hỏi:

Gọi A là tập hợp các số tự nhiên có hai chữ số, trong đó chữ số hàng đơn vị lớn hơn chữ số hàng chục là 3. Hãy mô tả tập hợp A bằng cách liệt kê các phần tử của nó.

Phương pháp:

Số tự nhiên có 2 chữ số có dạng \(\overline {ab} (a,b \in N;0 < a \le 9;0 \le b \le 9)\)

Lời giải:

Gọi số tự nhiên có hai chữ số là ab (a, b ∈ ℕ, 1 ≤ a ≤ 9, 0 ≤ b ≤ 9)

Vì chữ số hàng đơn vị lớn hơn chữ số hàng chục là 3 nên b ≥ 3 nên ta có bảng sau:

b

3

4

5

6

7

8

9

a

0

1

2

3

4

5

6

 

Loại vì a khác 0

Chọn

Chọn

Chọn

Chọn

Chọn

Chọn

Các số tự nhiên có hai chữ số thỏa mãn yêu cầu bài toán là: 14; 25; 36; 47; 58; 69

Do đó tập hợp A được viết: A = {14; 25; 36; 47; 58; 69}.

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan