Loigiaihay.com 2023

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Bài 26 trang 48 Sách bài tập (SBT) Sinh học 10 - Bài tập có lời giải

Bình chọn:
4 trên 2 phiếu

Các câu sau đây đúng hay sai ? A. Mỗi tế bào đều có màng, tế bào chất, các bào quan và nhân. B. Tế bào thực vật có thành tế bào, màng tế bào, tế bào chất, không bào, lục lạp, ti thể, trung thể và nhân.  C. Tế bào thực vật khác tế bào động vật là tế bào thực vật có thành tế bào, không bào, có lục lạp chứa diệp lục. D. Chỉ tế bào vi khuẩn và tế bào thực vật mới có cấu trúc thành tế bào.

Các câu sau đây đúng hay sai ?
A. Mỗi tế bào đều có màng, tế bào chất, các bào quan và nhân.
B. Tế bào thực vật có thành tế bào, màng tế bào, tế bào chất, không bào, lục lạp, ti thể, trung thể và nhân. 
C. Tế bào thực vật khác tế bào động vật là tế bào thực vật có thành tế bào, không bào, có lục lạp chứa diệp lục.
D. Chỉ tế bào vi khuẩn và tế bào thực vật mới có cấu trúc thành tế bào.

Hướng dẫn trả lời

Các câu đều chưa đúng vì :

A. Các tế bào vi khuẩn chưa có nhân hoàn chỉnh, các bào quan (trừ Ribôxôm).

B. Chỉ tế bào thực vật thực hiện quang hợp mới có lục lạp, chỉ có tế bào thực vật bậc thấp mới có trung thể.

C. Tế bào động vật có thể có không bào. Một vài tế bào động vật có thành tế bào.

D. Một số loại tế bào động vật cũng có thành peptiđôglican.

Sachbaitap.com


Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Sinh 10 - Xem ngay

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Bài viết liên quan