Bài 4.10 trang 13 Sách bài tập (SBT) Vật lí 6

Bình chọn:
4 trên 32 phiếu

Một miếng sắt hình hộp chữ nhật có các cạnh a = 1 cm; b = 4cm; c = 6cm.

Bài 4.10. Một miếng sắt hình hộp chữ nhật có các cạnh a = 1 cm; b = 4cm; c = 6cm. Để xác định thể tích của miếng sắt người ta dùng các cách sau đây:

1. Dùng thước đo độ dài các cạnh rồi tính thể tích bằng công thức:

V   = a x b x c

2. Dùng bình chia độ có đường kính d với:1cm < d < 4cm.

3. Dùng bình chia độ có đường kính d với d < 4cm và bình tràn có đường kính lớn hơn 6cm.

4. Dùng bình chia độ có đường kính d với d > 6cm.

Hỏi các cách nào ở trên có thể xác định được thể tích của miếng sắt?

A. Cách 1, 3 và 4.                            B. Cách 2, 3 và 4.

c. Cách 1, 2, 3 và 4.                         D. Cách 3 và 4.

Trả lời:

Chọn A

Các cách 1, 3 và 4 ờ trên đều có thể xác định được thể tích của miếng sắt.

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Vật lí 6 - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 6 mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Sử, Sinh cùng các thầy cô nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Bài viết liên quan