Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Giải bài 6.49 trang 22 Sách bài tập (SBT) Toán 6 tập 2 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Bình chọn:
3.6 trên 16 phiếu

Tính một cách hợp lí:

Câu hỏi:

Tính một cách hợp lí: \(A = \frac{2}{5}.\frac{3}{7} - \frac{{10}}{7} + \frac{3}{7}.\frac{3}{5}\)

Lời giải:

\(\begin{array}{l}A = \frac{2}{5}.\frac{3}{7} - \frac{{10}}{7} + \frac{3}{7}.\frac{3}{5}\\ = \frac{2}{5}.\frac{3}{7} + \frac{3}{7}.\frac{3}{5} - \frac{{10}}{7}\\ = \frac{3}{7}.(\frac{2}{5} + \frac{3}{5}) - \frac{{10}}{7}\\ = \frac{3}{7}.\frac{5}{5} - \frac{{10}}{7}\\ = \frac{3}{7}.1 - \frac{{10}}{7}\\ = \frac{3}{7} - \frac{{10}}{7}\\ = \frac{{ - 7}}{7}\\ =  - 1\end{array}\)

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan