Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Giải bài 6.52 trang 22 Sách bài tập (SBT) Toán 6 tập 2 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Bình chọn:
3.7 trên 20 phiếu

Bạn Hà đọc một cuốn sách trong ba ngày. Ngày thứ nhất, Hà đọc được 1/4 số trang sách. Ngày thứ hai, Hà đọc 2/5 số trang còn lại. Ngày thứ ba đọc nốt 90 trang. Hỏi cuốn sách có bao nhiêu trang?

Câu hỏi:

Bạn Hà đọc một cuốn sách trong ba ngày. Ngày thứ nhất, Hà đọc được \(\frac{1}{4}\) số trang sách. Ngày thứ hai, Hà đọc \(\frac{2}{5}\) số trang còn lại. Ngày thứ ba đọc nốt 90 trang. Hỏi cuốn sách có bao nhiêu trang?

Lời giải:

Sau ngày thứ nhất, Hà còn lại: \(1 - \frac{1}{4} = \frac{3}{4}\) (số trang sách)

Ngày thứ hai, Hà đọc được: \(\frac{2}{5}.\frac{3}{4} = \frac{3}{{10}}\) (số trang sách)

Sau ngày thứ hai, Hà còn lại: \(1 - \frac{1}{4} - \frac{3}{{10}} = \frac{9}{{20}}\) (số trang sách) (tương ứng là 90 trang)

Vậy cuốn sách có số trang là:

\(90:\frac{9}{{20}} = 200\) (trang)

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan