Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Giải bài 7.40 trang 39 Sách bài tập (SBT) Toán 6 tập 2 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Bình chọn:
3.7 trên 15 phiếu

Apple là thương hiệu toàn cầu đứng đầu thế giới liên tục từ năm 2013 đến năm 2019. Giá trị thương hiệu của Apple năm 2013 là 96,316 tỉ USD, sau 6 năm, đến năm 2019 giá trị thương hiệu Apple được định giá tới 234,241 tỉ USD.

Câu hỏi:

Apple là thương hiệu toàn cầu đứng đầu thế giới liên tục từ năm 2013 đến năm 2019. Giá trị thương hiệu của Apple năm 2013 là 96,316 tỉ USD, sau 6 năm, đến năm 2019 giá trị thương hiệu Apple được định giá tới 234,241 tỉ USD.

a) Tính xem giá trị thương hiệu Apple năm 2019 bằng bao nhiêu phần trăm giá trị thương hiệu Apple năm 2013 (sử dụng máy tính cầm tay rồi làm tròn kết quả đến chữ số thập phân thứ nhất)

b) Biết giá trị thương hiệu Apple năm 2019 tăng 9% so với năm 2018. Giá trị thương hiệu Apple năm 2018 là bao nhiêu tỉ USD?

Phương pháp:

a) Tính tỉ số phần trăm giá trị thương hiệu Apple năm 2019 so với giá trị thương hiệu Apple năm 2013.

b)   

+ Tính tỉ số phần trăm của trị thương hiệu Apple năm 2019 so với năm 2018.

+ Tính giá trị thương hiệu Apple năm 2018

Lời giải:

a) Tỉ số phần trăm giá trị thương hiệu Apple năm 2019 so với giá trị thương hiệu Apple năm 2013 là:

\(\frac{{234,241}}{{96,316}}.100\%  = 243,2005\)%

Làm tròn đến chữ số thập phân thứ nhất, ta được: 243,2%

b) Giá trị thương hiệu Apple năm 2019 bằng 109% năm 2018

Giá trị thương hiệu Apple năm 2018 là:

234,241 : \(\frac{{109}}{{100}}\) = 214,9 (tỉ USD)

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan