Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Giải bài 7.8 trang 27 Sách bài tập (SBT) Toán 6 tập 2 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Bình chọn:
4.1 trên 19 phiếu

Thực hiện phép tính: a) 34,25 – 78,43; b) 65,19 + (-81,14); c) (2,25) + 7,63

Câu hỏi:

Thực hiện phép tính:

a) 34,25 – 78,43;

b) 65,19 + (–81,14);

c) (–2,25) + 7,63;

d) (–81,2) + (–17,5);

e) (–2,71) – (–27,3);

f) (–98,2) + 3,51.

Phương pháp:

Thực hiện phép tính cộng, trừ số thập phân

Lời giải:

a) 34,25 – 78,43 = 34,25 + (–78,43) = –(78,43 – 34,25) = –44,18;

b) 65,19 + (–81,14)= –(81,14 – 65,19) = –15,95;

c) (–2,25) + 7,63 = 7,63 – 2,25 = 5,38;

d) (–81,2) + (–17,5) = –(81,2 + 17,5) = –98,7;

e) (–2,71) – (–27,3) = –2,71 + 27,3 = 27,3 –2,71 = 24,59;

f) (–98,2) + 3,51 = –(98,2 – 3,51) = –94,69.

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan