Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Giải bài 8.26 trang 49 Sách bài tập (SBT) Toán 6 tập 2 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Bình chọn:
3.7 trên 7 phiếu

Xem Hình 8.20. Dùng compa để kiểm tra sự bằng nhau của hai đoạn thẳng trong mỗi cặp: AB và CD; AD và BC.

Câu hỏi:

Xem Hình 8.20.

Dùng compa để kiểm tra sự bằng nhau của hai đoạn thẳng trong mỗi cặp: AB và CD; AD và BC.

Lời giải:

* Kiểm tra sự bằng nhau của AB và CD:

- Đặt tâm của compa vào một đầu mút của đoạn thẳng AB, đầu bút của compa chạm vào mút còn lại.

- Giữ khoảng cách giữ tâm và đầu bút.

- Tiếp tục đặt tâm của compa vào một đầu mút của đoạn thẳng CD. Kiểm tra xem đầu bút của compa có chạm vào mút còn lại hay không. 

Ta thấy: đầu bút của compa chạm vào mút còn lại nên AB = CD.

* Kiểm tra sự bằng nhau của AD và BC:

- Đặt tâm của compa vào một đầu mút của đoạn thẳng AD, đầu bút của compa chạm vào mút còn lại.

- Giữ khoảng cách giữ tâm và đầu bút.

- Tiếp tục đặt tâm của compa vào một đầu mút của đoạn thẳng BC. Kiểm tra xem đầu bút của compa có chạm vào mút còn lại hay không. 

Ta thấy: đầu bút của compa chạm vào mút còn lại nên AD = BC.

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan