Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Giải bài 8.42 trang 54 Sách bài tập (SBT) Toán 6 tập 2 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Bình chọn:
3 trên 7 phiếu

Hãy nêu nhận xét về quan hệ giữa các cạnh của hai góc aOx và aOy

Câu hỏi:

Xem Hình 8.28

Hãy nêu nhận xét về quan hệ giữa các cạnh của hai góc aOx và aOy

Lời giải:

Ta có:

- Góc aOx được tạo bởi hai tia Oa và Ox. 

- Góc aOy được tạo bởi hai tia Oa và Oy. 

 Khi đó, Oa là là cạnh chung của hai góc aOx và aOy.

Trong hình trên, hai tia Ox và Oy cũng là hai tia đối nhau.

Vậy mối quan hệ giữa các cạnh của hai góc aOx và aOy là Oa là là cạnh chung của hai góc aOx và aOy, hai tia Ox và Oy cũng là hai tia đối nhau.

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan