Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Giải bài 8.44 trang 54 Sách bài tập (SBT) Toán 6 tập 2 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Bình chọn:
3.5 trên 8 phiếu

Gọi A là một điểm trong tùy ý của góc xOy không bẹt. Trên tia OA, ta lấy điểm M tùy ý khác O.

Câu hỏi:

Xem Hình 8.28

Gọi A là một điểm trong tùy ý của góc xOy không bẹt. Trên tia OA, ta lấy điểm M tùy ý khác O.

a) Vẽ hình và cho biết M có là điểm trong của góc xOy không?

b) Điền từ thích hợp vào chỗ chấm trong nhận xét sau:

Nếu tia OA chứa một ……. của góc xOy thì mọi điểm khác O của tia OA đều là ……. của góc xOy.

Lời giải:

a) Cách vẽ:

- Vẽ góc xOy không bẹt.

- Lấy điểm A nằm trong góc xOy.

- Trên tia OA lấy điểm M tùy ý khác điểm O (như hình vẽ).

 

- Lấy điểm B, C lần lượt thuộc tia Ox và Oy. Nối B với C.

Ta có hình vẽ:

Ta thấy BC cắt OM (B∈ Ox, C∈ Oy).

Do đó M là điểm trong của góc xOy.

b) Nếu tia OA chứa một điểm trong của góc xOy thì mọi điểm khác O của tia OA đều là điểm trong của góc xOy.

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan