Bài 9.36 trang 75 Sách bài tập (SBT) Hóa học 11 Nâng cao

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải bài 9.36 trang 75 Sách bài tập (SBT) Hóa học 11 Nâng cao. Trung hòa 10,00 gam dung dịch axit hữu cơ đơn chức X nồng độ 3,70% cần dùng 50,00 ml dung dịchKOH 0,10 M.

Trung hòa 10,00 gam dung dịch axit hữu cơ đơn chức X nồng độ 3,70% cần dùng 50,00 ml dung dịchKOH 0,10 M. Công thức cấu tạo của axit X là

\(\eqalign{  & A.C{H_3}C{H_2}{\rm{COO}}H\cr& B.C{H_3}{\rm{COO}}H\,  \cr  & C.HCOOH\cr& D.\,C{H_3}C{H_2}C{H_2}{\rm{COOH}}\, \cr} \)

Giải :

Đáp án A

Hướng dẫn giải

Khối lượng axit = 0,370 (g)

RCOOH+NaOH \( \to \) RCOONa+ \({H_2}O\)

Số mol axit = số mol NaOH = 0,005 (mol)

\({M_{axit}} = 0,370:0,005 = 74,00(g/mol) \) \(\to {M_R} = 29(g/mol) \to R\) là \({C_2}{H_5}\)

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan