Loigiaihay.com 2023

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

C. Speaking - trang 42 - Unit 5 - Sách bài tập (SBT) tiếng Anh 9 mới

Bình chọn:
3 trên 6 phiếu

Put the following sentences in the correct order to make a dialogue. Then practise it with friend. Sắp xếp các câu sau thành đoạn hội thoại hoàn chỉnh. Luyện tập với bạn bè.

1. Put the following sentences in the correct order to make a dialogue. Then practise it with friend.
Sắp xếp các câu sau thành đoạn hội thoại hoàn chỉnh. Luyện tập với bạn bè.

Key - Đáp án:

1. C            2. F                3. D                  4. G                5. J                6. I

7. E            8. A                9. H                  10. B

 

2. Fill in the gaps with the words in the boxes.

Điền vào chỗ trống với các từ cho trước.

a. Asking for recommendations

good             visiting            tips                about             best

1. What's the_____ way to get around?                  

2. Do you know any____ places to stay?                     

3. Is there anything else worth_____ ?                      

4. What_____ the places outside Hue City?                                   

5. Have you got any other____?

b. Recommending things

must                   best                   definitely               worth                  recommend

1. It's probadly _______to use rickshaws to get around.

2. I'd_______using the trains.

3. You should ___________ see the Perfume Pagoda.

4. That's well ___________ seeing.

5. Yoy really ____ go to Ho Chi Minh City.

c. Not recommend things

bother                    don't                 wouldn't            worth

1. Don't _________going to the museums.

2. It isn't really _____visiting here.

3. ___________drink the water.

4. I _____eat anything that's sold in the street.

d. Responding to the recommendations.

useful                heard             know                 sounds

1. That's good to ________.

2. That ______good.

3. Thanks, that's really ______.

4. Yes, that's what I've ______before.

Key - Đáp án:

a. 1. best            2. good                     3. visting                     4. about              5. tips

b. 1. best             2. recommend          3. definitely                 4. worth             5. must

c. 1. bother          2. worth                   3. Don't                      4. would'nt

d. 1. know            2. sounds                3. useful                      4. heard

 

 

 

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Tiếng Anh 9 Mới - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện vào lớp 10 tại Tuyensinh247.com. , cam kết giúp học sinh lớp 9 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Bài viết liên quan