Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Câu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 trang 97, 98 Vở bài tập (VBT) Toán 4 tập 1 - Chân trời sáng tạo

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải VBT Toán lớp 4 trang 97, 98 tập 1 Chân trời sáng tạo - Bài Luyện tập 3: Quan sát ba tờ lịch của năm 2024 trong SGK.

Cùng học trang 97 Vở bài tập Toán 4 tập 1 - Chân trời sáng tạo

Viết vào chỗ chấm.

Lời giải:

Thực hành 1 trang 97 Vở bài tập Toán 4 tập 1 - Chân trời sáng tạo

Trò chơi Năm đó thuộc thế kỉ nào?

Lời giải:

Năm 230 thuộc thế kỉ ba (thế kỉ III)

Năm 2021 thuộc thế kỉ hai mươi mốt (XXI)

Năm 1996 thuộc thế kỉ hai mươi (XX)

Thực hành 2 trang 97 Vở bài tập Toán 4 tập 1 - Chân trời sáng tạo

Số?

1 thế kỉ = ……… năm;            1 năm = ………. tháng;

1 tháng = ……… ngày, ……… ngày, ……... hay ……… ngày;

1 tuần = ………. ngày;              1 ngày = ………. giờ.

Lời giải:

1 thế kỉ = 100 năm;                  1 năm = 12 tháng;

1 tháng = 30 ngày, 31 ngày, 28 hay 29 ngày;

1 tuần = 7 ngày;                       1 ngày = 24 giờ;

1 giờ = 60 phút;                       1 phút = 60 giây

Thực hành 3 trang 97 Vở bài tập Toán 4 tập 1 - Chân trời sáng tạo

Viết vào chỗ chấm.

a) Các tháng có 31 ngày: …………………………………………

Các tháng có 30 ngày: ……………………………………………

Tháng có 28 hay 29 ngày: ……………………………………….

b) Tháng 2 năm nhuận có 29 ngày.

Tháng 2 năm không nhuận có 28 ngày.

Vậy, năm nhuận có tất cả ………… ngày;

năm không nhuận có tất cả …………. ngày.

Lời giải:

a) Các tháng có 31 ngày: 1, 3, 5, 7, 8, 10, 12

Các tháng có 30 ngày: 4, 6, 9, 11

Tháng có 28 hay 29 ngày: 2

b) Tháng 2 năm nhuận có 29 ngày.

Tháng 2 năm không nhuận có 28 ngày.

Vậy, năm nhuận có tất cả 366 ngày;

năm không nhuận có tất cả 365 ngày.

Luyện tập 1 trang 98 Vở bài tập Toán 4 tập 1 - Chân trời sáng tạo

Số?

a) Thế kỉ V: Từ năm ........ đến năm ........

b) Thế kỉ VI: Từ năm ........ đến năm ........

c) Thế kỉ X: Từ năm ........ đến năm ........

 d) Thế kỉ XX: Từ năm ........ đến năm ........

Lời giải:

a) Thế kỉ V: Từ năm 401 đến năm 500

b) Thế kỉ VI: Từ năm 501 đến năm 600

c) Thế kỉ X: Từ năm 901 đến năm 1000

d) Thế kỉ XX: Từ năm 1901 đến năm 2000

Luyện tập 2 trang 98 Vở bài tập Toán 4 tập 1 - Chân trời sáng tạo

Viết vào chỗ chấm.

a) Bác Hồ sinh năm 1890, Bác Hồ sinh vào thế kỉ ……

b) Lễ kỉ niệm 100 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước được tổ chức vào năm 2011.

- Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước năm …… Năm đó thuộc thế kỉ …….

- Năm 2011 thuộc thế kỉ ……..

Lời giải:

a) Bác Hồ sinh năm 1890, Bác Hồ sinh vào thế kỉ mười chín (thế kỉ XIX)

b) Lễ kỉ niệm 100 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước được tổ chức vào năm 2011.

- Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước năm 1911 Năm đó thuộc thế kỉ hai mươi (thế kỉ XX)

- Năm 2011 thuộc thế kỉ hai mươi mốt (thế kỉ XXI)

Giải thích

Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước vào năm 2011 – 100 = 1911

Năm 1911 thuộc thế kỉ hai mươi (thế kỉ XX). Năm 2011 thuộc thế kỉ hai mươi mốt (thế kỉ XXI).

Luyện tập 3 trang 98 Vở bài tập Toán 4 tập 1 - Chân trời sáng tạo

Quan sát ba tờ lịch của năm 2024 trong SGK.

a) Đúng ghi , sai ghi 

Năm 2024 là năm nhuận.  

Năm 2024 không là năm nhuận.  

Năm 2024 có 365 ngày.  

Năm 2024 có 366 ngày.  

b) Số?

Nếu hôm nay là 27 tháng 1 năm 2024 thì 5 tuần sau sẽ là ngày ….. tháng …. năm ….…..

Lời giải:

a)

Năm 2024 là năm nhuận.  

Năm 2024 không là năm nhuận. 

Năm 2024 có 365 ngày.  

Năm 2024 có 366 ngày.  

b)

Nếu hôm nay là 27 tháng 1 năm 2024 thì 5 tuần sau sẽ là ngày 2 tháng 3 năm 2024

Giải thích

a) Vì tháng 2 năm 2024 có 29 ngày nên năm 2024 là năm nhuận. Năm 2024 có 366 ngày.

b) Quan sát lịch ta thấy: Nếu hôm nay là 27 tháng 1 năm 2024 thì 5 tuần sau sẽ là ngày 2 tháng 3 năm 2024.

Thử thách trang 98 Vở bài tập Toán 4 tập 1 - Chân trời sáng tạo

Đọc nội dung trong SGK và viết số thích hợp vào chỗ chấm.

5 phút nữa chúng ta sẽ bước sang thế kỉ 21.

Vậy hiện tại là ….. giờ …... phút …… ngày …… tháng …… năm ……..

Lời giải:

Em điền như sau:

Vậy hiện tại là: 23 giờ 55 phút, ngày 31, tháng 12, năm 2000.

Giải thích:

Năm đầu tiên của thế kỉ 21 là năm 2001. Vậy thời điểm phát thanh viên thông báo là năm 2000.

Tháng 12 có 31 ngày nên đó là ngày 31 tháng 12.

5 phút nữa bước sang ngày mới nên đó là lúc 23 giờ 55 phút.

Vậy thời điểm phát thanh viên thông báo là: 23 giờ 55 phút, ngày 31, tháng 12, năm 2000.

Khám phá trang 98 Vở bài tập Toán 4 tập 1 - Chân trời sáng tạo

Đọc nội dung trong SGK và viết số thích hợp vào chỗ chấm.

20 năm đầu của thế kỉ 21 là từ năm ……. đến năm …….

Lời giải:

20 năm đầu của thế kỉ 21 là từ năm 2001 đến năm 2020.

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan