Câu 1, 2, 3, 4, 5 trang 21 Vở bài tập (SBT) Toán 3 tập 1

Bình chọn:
4.4 trên 9 phiếu

1. Đặt tính rồi tính

1. Đặt tính rồi tính :

a. 426 + 137

261 + 350

368 + 41

b. 533 – 204

617 – 471

590 – 76

c. 76 + 58

326 – 286

748 – 63

2. Tìm x ?

a. \(x \times 5 = 40\)

b. \(x:4 = 5\) 

c. x – 4 = 6

3. Tính :

a. 5 ⨯ 4 + 117

b. 200 : 2 – 75

4. Một đội công nhân ngày thứ nhất sửa được 75m đường, ngày thứ hai sửa được 100m đường. Hỏi ngày thứ hai sửa được nhiều hơn ngày thứ nhất bao nhiêu mét đường ?

5. Vẽ hình theo mẫu rồi tô màu :

Bài giải

1.

2.

a.

\(\eqalign{
& x \times 5 = 40 \cr
& x = 40:5 \cr
& x = 8 \cr} \)

b.                               

\(\eqalign{
& x:4 = 5 \cr
& x = 5 \times 4 \cr
& x = 20 \cr} \)

c.  

\(\eqalign{
& x - 4 = 6 \cr
& x = 6 + 4 \cr
& x = 10 \cr} \)

3. a. 5 ⨯ 4 + 117 = 20 + 117

                            = 137

b. 200 : 2 – 75 = 100 – 75

                        = 25

4.

Tóm tắt

Bài giải

Số mét đường ngày thứ hai làm được nhiều hơn ngày thứ nhất là :

100 – 75 = 25 (m)

Đáp số : 25m

5. 

 Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Toán 3 - Xem ngay

Bài viết liên quan