Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Câu 1, 2, 3, 4 trang 45, 46 Vở bài tập (VBT) Toán 4 tập 1 - Kết nối tri thức

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải VBT Toán lớp 4 trang 45, 46 tập 1 kết nối tri thức. Viết tiếp vào chỗ chấm cho thích hợp. Mỗi chữ số được gạch chân dưới đây thuộc hàng nào, lớp nào?

Bài 1 trang 45 Vở bài tập Toán 4 tập 1 - Kết nối tri thức

Viết số thích hợp vào chỗ trống (theo mẫu) 

Lời giải:

Bài 2 trang 45 Vở bài tập Toán 4 tập 1 - Kết nối tri thức

Viết tiếp vào chỗ chấm cho thích hợp.

Mỗi chữ số được gạch chân dưới đây thuộc hàng nào, lớp nào?

783 176 330: ...............................................

83 177 334: ...............................................

900 331 256: ...............................................

117 381 088: ...............................................

Lời giải:

783 176 330: chữ số 7 được gạch chân thuộc hàng chục nghìn, lớp nghìn.

83 177 334: chữ số 8 được gạch chân thuộc hàng chục triệu, lớp triệu.

900 331 256: chữ số 1 được gạch chân thuộc hàng nghìn, lớp nghìn.

117 381 088: chữ số 1 được gạch chân thuộc hàng trăm triệu, lớp triệu.

Bài 3 trang 45 Vở bài tập Toán 4 tập 1 - Kết nối tri thức

Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng.

Trong các số 123 456 789, 1 234 567, 210 987 543, 987 654 321, số nào thoả mãn đồng thời các điều kiện dưới đây?

+ Có các chữ số khác nhau;

+ Lớp triệu không chứa chữ số 9;

+ Lớp nghìn không chứa chữ số 5.

A. 123 456 789 B. 1 234 567 C. 210 987 543 D. 987 654 321

Lời giải:

Đáp án đúng là: B và C

Số 123 456 789 có lớp nghìn chứa chữ số 5 nên đáp án A sai.

Số 1 234 567 có các chữ số khác nhau, lớp triệu không chứa chữ số 9, lớp nghìn không chứa chữ số 5 nên đáp án B đúng.

Số 210 987 543 có các chữ số khác nhau, lớp triệu không chứa chữ số 9, lớp nghìn không chứa chữ số 5 nên đáp án C đúng.

Số 987 654 321 có lớp triệu chứa chữ số 9 nên đáp án D sai.

Bài 4 trang 45 Vở bài tập Toán 4 tập 1 - Kết nối tri thức

Viết tiếp vào chỗ chấm cho thích hợp.

Nam dùng các mảnh bia dưới đây ghép được một số có chín chữ số. 

Vậy số Nam ghép được có thể là: ……………………………………………………..

Lời giải:

Vậy số Nam ghép được có thể là: 720 036 002; 720 002 036.

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan