Câu 1, 2, 3, 4 trang 53 Vở bài tập (SBT) Toán 3 tập 1

Bình chọn:
4.1 trên 36 phiếu

1. Viết số thích hợp vào chỗ chấm

1. Viết số thích hợp vào chỗ chấm :

a.

5m 3dm = ……… dm

9m 2dm = ………… dm

8dm 1cm = ………. cm

b.

7m 12cm = …… cm

4m 5cm = ………. cm

3m 2dm = ………. cm

2. Tính :

a.

25dam + 42dam

83hm – 75hm

13km ⨯ 5

b.

672m + 314m

475dm – 56dm

48cm : 6

3. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng :

Số đo độ dài nhỏ hơn 5m 15cm là :

A. 505cm

B. 515cm

C. 550cm

D. 551cm

4. Ba bạn An, Bình, Cường thi ném bóng. An ném xa 4m 52cm, Bình ném xa 450cm, Cường ném xa 4m 6dm. Hỏi :

a. Ai ném được xa nhất ?

b. Cường ném được xa hơn An bao nhiêu xăng-ti-mét ?

Bài giải

1.

a. 5m 3dm = 53dm

9m 2dm = 92dm

8dm 1cm = 81cm

b. 7m 12cm = 712cm

4m 5cm = 405cm

3m 2dm = 320cm

2.

a. 25dam + 42dam = 67dam

83hm – 75hm = 8hm

13km ⨯ 5 = 65km

b. 672m + 314m = 986m

475dm – 56dm = 419dm

48cm : 6 = 8cm

3. Chọn đáp án A. 505cm

4. Tóm tắt

An ném : 452cm

Bình ném : 450cm

Cường ném : 460cm

Bài giải

a. Cường ném xa nhất.

b. Cường ném xa hơn An là:

460 – 452 = 8 (cm)

Đáp số : 8cm.

 Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Toán 3 - Xem ngay

Bài viết liên quan