Câu 1, 2, 3, 4 trang 63 Vở bài tập (SBT) Toán 3 tập 1

Bình chọn:
3.7 trên 19 phiếu

1. Tính

1. Tính :

312 ⨯ 2

210 ⨯ 4

301 ⨯ 3

142 ⨯ 4

127 ⨯ 3

2. Đặt tính rồi tính :

121 ⨯ 4

201 ⨯ 3

117 ⨯ 5

106 ⨯ 7

270 ⨯ 3

3. Có 8 hàng, mỗi hàng xếp 105 vận động viên. Hỏi có tất cả bao nhiêu vận động viên ?

4. Tìm x :

a. x : 4 = 102

b. x : 7 = 118

Bài giải

1.

2.

3.

Bài giải

Số vận động viên có trong 8 hàng là :

105 ⨯ 8 = 840 (vận động viên)

Đáp số : 840 vận động viên

4.

a. x : 4 = 102                                    b. x : 7 = 118

         x = 102 ⨯ 4                                       x = 118 ⨯ 7

         x = 408                                              x = 826

 Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Toán 3 - Xem ngay

Bài viết liên quan