Câu 1, 2, 3, 4 trang 75 Vở bài tập (SBT) Toán 3 tập 1

Bình chọn:
3.1 trên 11 phiếu

1. Số ?

1. Số ?

Số bị chia

9

18

27

36

45

54

63

72

81

90

Số chia

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

Thương

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Tính nhẩm :

9 ⨯ 6                                         9 ⨯ 5

54 : 9                                        45 : 9

54 : 6                                        45 : 5

9 ⨯ 7                                          9 ⨯ 8

63 : 9                                         72 : 9

63 : 7                                         72 : 8

3. Có 27l dầu rót đều vào 9 can. Hỏi mỗi can có mấy lít dầu ?

4. Có 27l dầu rót vào các can, mỗi can có 9l dầu. Hỏi có mấy can dầu ?

Bài giải

1.

Số bị chia

9

18

27

36

45

54

63

72

81

90

Số chia

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

Thương

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

2.

9 ⨯ 6 = 54                                9 ⨯ 5 = 45

54 : 9 = 6                                 45 : 9 = 5

54 : 6 = 9                                 45 : 5 = 9

9 ⨯ 7 = 63                                9 ⨯ 8 = 72

63 : 9 = 7                                 72 : 9 = 8

63 : 7 = 9                                 72 : 8 = 9

3.

Tóm tắt

Bài giải

Mỗi can có số lít dầu là :

27 : 9 = 3 (lít)

Đáp số : 3 lít

4.

Tóm tắt

Bài giải

Số can dầu là :

27 : 9 = 3 (can)

Đáp số : 3 can

 Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Toán 3 - Xem ngay

Bài viết liên quan