Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Câu 1, 2, 3 trang 25, 26 Vở bài tập (VBT) Toán 4 tập 1 - Kết nối tri thức

Bình chọn:
3.5 trên 4 phiếu

Giải VBT Toán lớp 4 trang 25, 26 tập 1 kết nối tri thức. Viết số đo góc vào ô trống. Dùng thước đo góc để đo các góc rồi viết vào chỗ chấm.

Bài 1 trang 25 Vở bài tập Toán 4 tập 1 - Kết nối tri thức 

Viết số đo góc vào ô trống.

Góc

Số đo góc

Góc đỉnh A; cạnh AB, AD

 

Góc đỉnh B; cạnh BA, BC

 

Góc đỉnh C; cạnh CB, CD

 

Góc đỉnh D; cạnh DA, DC

 

Lời giải:

Góc

Số đo góc

Góc đỉnh A; cạnh AB, AD

120o

Góc đỉnh B; cạnh BA, BC

90o

Góc đỉnh C; cạnh CB, CD

90o

Góc đỉnh D; cạnh DA, DC

 

Bài 2 trang 26 Vở bài tập Toán 4 tập 1 - Kết nối tri thức

Dùng thước đo góc để đo các góc rồi viết vào chỗ chấm.

Góc đỉnh A; cạnh AB, AC bằng …..

Góc đỉnh B; cạnh BA, BC bằng …..

Góc đỉnh C; cạnh CA, CB bằng …..

Lời giải:

Góc đỉnh A; cạnh AB, AC bằng 90o

Góc đỉnh B; cạnh BA, BC bằng 60o

Góc đỉnh C; cạnh CA, CB bằng 30o

Bài 3 trang 26 Vở bài tập Toán 4 tập 1 - Kết nối tri thức

Dùng thước đo góc để đo các góc được tạo bởi hai kim đồng hồ. 

a) Viết số đo góc vào chỗ chấm cho thích hợp.

Hai kim đồng hồ ở đồng hồ A tạo ra góc ………

Hai kim đồng hồ ở đồng hồ B tạo ra góc ………

Hai kim đồng hồ ở đồng hồ C tạo ra góc ………

Hai kim đồng hồ ở đồng hồ D tạo ra góc ………

b) Khoanh vào chữ đặt dưới đồng hồ có hai kim đồng hồ tạo ra góc có số đo lớn nhất.

Lời giải:

a) Viết số đo góc vào chỗ chấm cho thích hợp.

Hai kim đồng hồ ở đồng hồ A tạo ra góc 90o

Hai kim đồng hồ ở đồng hồ B tạo ra góc 60o

Hai kim đồng hồ ở đồng hồ C tạo ra góc 120o

Hai kim đồng hồ ở đồng hồ D tạo ra góc 180o

b) Khoanh vào chữ đặt dưới đồng hồ có hai kim đồng hồ tạo ra góc có số đo lớn nhất.

Đáp án đúng là: D

Ta có: 60o < 90o < 120o < 180o

Vậy hai kim đồng hồ ở đồng hồ D tạo ra góc có số đo lớn nhất.

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan