Câu 1, 2 trang 55 Vở bài tập (SBT) Toán 3 tập 1

Bình chọn:
3.4 trên 8 phiếu

1. a. Đo chiều dài gang tay của các bạn trong tổ em rồi viết kết quả đo vào bảng sau

1.

a. Đo chiều dài gang tay của các bạn trong tổ em rồi viết kết quả đo vào bảng sau :

Tên

Chiều dài gang tay

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. Bạn ………… có gang tay dài nhất.

Bạn ………….. có gang tay ngắn nhất.

2.

a. Đo chiều dài bước chân của các bạn trong tổ em rồi viết kết quả đo vào bảng sau :

Tên

Chiều dài bước chân

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. Ban ………… có bước chân dài nhất.

Bạn …………… có bước chân ngắn nhất.

Gợi ý làm bài

a. Đo chiều dài gang tay của các bạn trong tổ em rồi viết kết quả đo vào bảng sau :

Tên

Chiều dài gang tay

Nguyễn Lan Phương 

11cm

Nguyễn Huy Hoàng 

10cm 

 Vũ Minh Anh

11cm 

Hoàng Đức Trí 

12cm 

Lê Bảo Anh 

9cm 

 Đỗ Nguyên Anh

10cm 

 

b. Bạn Hoàng Đức Trí có gang tay dài nhất.

Bạn Lê Bảo Anh có gang tay ngắn nhất.

2.

a. Đo chiều dài bước chân của các bạn trong tổ em rồi viết kết quả đo vào bảng sau :

Tên

Chiều dài bước chân

Nguyễn Lan Phương  

19cm 

 Nguyễn Huy Hoàng 

 23cm

 Vũ Minh Anh 

25cm 

Hoàng Đức Trí  

22cm 

 Lê Bảo Anh 

20cm 

 Đỗ Nguyên Anh 

24cm 

 

b. Bạn Vũ Minh Anh có bước chân dài nhất.

Bạn Nguyễn Lan Phương có bước chân ngắn nhất.

 Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Toán 3 - Xem ngay

Bài viết liên quan