Loigiaihay.com 2020

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Câu 4 Unit 10 Trang 99 Sách bài tập (SBT) Tiếng Anh 9

Bình chọn:
4 trên 2 phiếu

Complete the sentences. Use the correct form of the verbs in the box.

Complete the sentences. Use the correct form of the verbs in the box.

see/ask         be sent /be         have/buy      

stay/rain       win/give               have/finish

a) If she has time this morning, she will finish this drawing.

b) We_________ at home if it___________ .

c) If you________ Mai tomorrow,__________ you__________ her to call me?

d) If we__________ the lottery, we____________ them half of the money.

e) They_________ to work in America if their English_________ better next year.

f) If I _______ enough money, I _______ a computer

Đáp án

a) If she has time this morning, she will finish this drawing. (Nếu cô ấy có thời gian sáng nay, cô ấy sẽ hoàn thành bản vẽ này.)

b) We will stay at home if it rains. (Chúng ta sẽ ở nhà nếu trời mưa.)

c) If you see Mai tomorrow, will you ask her to call me? (Nếu mai mai bạn sẽ gặp Mai, bạn sẽ yêu cầu cô ấy gọi cho tôi chứ?)

d) If we win the lottery, we will give them half of the money. (Nếu chúng tôi thắng xổ số, chúng tôi sẽ cho họ một nửa số tiền.)

e) They will be sent to work in America if their English is better next year. (Họ sẽ được gửi đi làm việc ở Mỹ nếu tiếng Anh của họ tốt hơn vào năm sau.)

f) If I have enough money, I will buy a computer. (Nếu tôi có đủ tiền, tôi sẽ mua máy tính.)

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Tiếng Anh 9 - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 9, luyện vào lớp 10, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa, Sinh, Sử, Địa  cùng các Thầy, Cô giáo giỏi nổi tiếng, dạy hay, dễ hiểu, dày dặn kinh nghiệm tại Tuyensinh247.com

Bài viết liên quan