Loigiaihay.com 2021

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Câu 4 Unit 6 Trang 58 Sách bài tập (SBT) Tiếng Anh 9

Bình chọn:
4 trên 3 phiếu

Combine these pairs of sentences. Use because, since or as.

Combine these pairs of sentences. Use because, since or as.

(Nối những cặp câu. Sử dụng because, since, hay as.)

a) The water is highly polluted. We cannot swim in this part of the river.

(Nước bị ô nhiễm nặng. Chúng ta không thể bơi ở chỗ này của con sông được )

b) The company does not produce recycled paper. It is more expensive to produce it than regular paper.

(Công ty không sản xuất giấy tái chế. Nó thì nhiều đắt hơn để sản xuất nó hơn là giấy thường)

c) We want people to be aware of the problem of pollution. We have "a green week" three times a year.

(Chúng tôi muốn mọi người nhận thức vấn đề ô nhiễm. Chúng tôi có " 1 Tuần lễ xanh" 3 lần 1 năm.

d) The area around the beach is full of trash. No one wants to go swimming or sunbathing there.

(Khu vực quanh bãi biển đầy rác. Không ai muốn đi tắm biển hay tắm nắng ở đây)

e) It started to rain. We could not keep on cleaning the beach.

(Trời bắt đầu mưa. Chúng tôi không thể tiếp tục dọn bãi biển)

f) Mr. Minh is admired. He dedicates all his life to protecting the environment.

(Ông Minh đáng khâm phục. Ông ấy cống hiến cả cuộc đời mình bảo vệ môi trường)

Đáp án

Chú ý : because/since/as đều có nghĩa là bởi vì

a) Because/As/Since the water is highly polluted, we cannot swim in this part of the river.

(We cannot swim in this part of the river because/as/since the water is highly polluted.)

b) The company does not produce recycled paper because/as/since it is more expensive to produce it than regular paper.

c) Because/As/Since we want people to be aware of the problem of pollution, we have "a green week" three times a year.

(We have "a green week" three times a year because/as/since we want people to be aware of the problem of pollution.)

d) Because/As/Since the area around the beach is full of trash, no one wants to go swimming or sunbathing there.

(No one wants to go swimming or sunbathing in the area around the beach because/as/since it is full of trash.)

e) Because/As/Since it started to rain, we could not keep on cleaning the beach. (We could not keep on cleaning the beach because/as/since it started to rain.)

f) Mr. Minh is admired because/as/since he dedicates all his life to protecting the environment.

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Tiếng Anh 9 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện vào lớp 10 tại Tuyensinh247.com. , cam kết giúp học sinh lớp 9 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Bài viết liên quan