Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Chính tả - Tuần 1 trang 4 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 2 tập 1

Bình chọn:
3.3 trên 19 phiếu

Chọn chữ thích hợp trong ngoặc đơn điền vào chỗ trống:

1. Chọn chữ thích hợp trong ngoặc đơn điền vào chỗ trống:

a) (lịch, nịch) quyển............; chắc.......................

     (làng, nàng) ......................tiên ; ....................... xóm

b)  (bàng, bàn) cây........................; cái.....................

     (thang, than) hòn ....................;  cái.................... 

2. Viết những chữ cái còn thiếu trong bảng sau:

Số thứ tự

Chữ cái

Tên chữ cái

10

g

giê

11

............... 

hát

12

...............  

i

13

...............  

ca

14

l

e-lờ

15

...............  

em-mờ

16

...............  

en-nờ

17

...............  

o

18

...............  

ô

19

...............  

ơ

TRẢ LỜI

1. Chọn chữ thích hợp trong ngoặc đơn điền vào chỗ trống :

a)    (lịch, nịch) quyển lịch, chắc nịch

       (làng, nàng) nàng tiên, làng xóm

b)    (bàng, bàn) cây bàng, cái bàn

       (thang, than) hòn than, cái thang

2. Viết những chữ cái còn thiếu trong bảng sau:

Số thứ tự

Chữ cái

Tên chữ cái

10

g

giê

11

h

hát

12

i

i

13

k

ca

14

l

e-lờ

15

m

em-mờ

16

n

en-nờ

17

0

0

18

ô

ô

19

ơ

ơ

 Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Tiếng Việt 2 - Xem ngay

Bài viết liên quan