Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Chính tả - Tuần 10 trang 47 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt lớp 2 tập 1

Bình chọn:
3.6 trên 21 phiếu

Viết ba chữ bắt đầu bằng c, ba chữ bắt đầu bằng k vào chỗ trống trong bảng sau:

1. Viết ba chữ bắt đầu bằng c, ba chữ bắt đầu bằng k vào chỗ trống trong bảng sau:

Chữ bắt đầu bằng c

Chữ bắt đầu bằng k

M : cò, ......................

M : kẹo, ................

2. a) Điền vào chỗ trống l hoặc n :

Lên .....on mới biết .......on cao

... uôi con mới biết công ......ao mẹ thầy.

b) Đặt trên chữ in đậm dấu hỏi hoặc dấu ngã :

dạy bao - cơn bao                       lạng le - số le

mạnh me - sứt me                      áo vai - vương vai

TRẢ LỜI:

1. Viết ba chữ bắt đầu bằng c, ba chữ bắt đầu bằng k vào chỗ trống trong bảng sau:

Chữ bắt đầu bằng c

Chữ bắt đầu bằng k

M : cò, cá, cây, củ, cỏ, cổng

M : kẹo, kiến, kính, kênh, kèm

2. a) Điền vào chỗ trống l hoặc n:

Lên non mới biết non cao

Nuôi con mới biết công lao mẹ thầy.

b) Đặt trên chữ in đậm dấu hỏi hoặc dấu ngã :

dạy bảo - cơn bão                           lặng lẽ - số lẻ

mạnh mẽ - sứt mẻ                         áo vải - vương vãi

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Tiếng Việt 2 - Xem ngay

Bài viết liên quan