Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Chính tả - Tuần 3 trang 12 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt lớp 2 tập 1

Bình chọn:
3.1 trên 16 phiếu

Chọn chữ trong ngoặc đơn điền vào chỗ trống:

1. Chọn chữ trong ngoặc đơn điền vào chỗ trống:

a)   (ngờ, nghiêng)   ........... ngả, nghi .............

b)   (ngon, nghe) ........... ngóng, ........... ngọt

2. Chọn chữ trong ngoặc đơn điển vào chỗ trống:

a)  (chở, trò)  ........... chuyện, che ..........

     (trắng, chăm) .......... tinh, ........ chỉ

b)  (gổ, gỗ)  cây .........; gây ..........

     (mỡ, mở) màu .........; cửa...........

TRẢ LỜI:

1. Chọn chữ trong ngoặc đơn điền vào chỗ trống:

a) (ngờ, nghiêng)             nghiêng ngả, nghi ngờ

b) (ngon, nghe)                nghe ngóng, ngon ngọt

2. Chọn chữ trong ngoặc đơn điền vào chỗ trống:

a)    (chở, trò)                   trò chuyện, che chở

       (trắng, chăm)             trắng tinh, chăm chỉ

b)    (gổ, gỗ)                      cây gỗ, gây gổ

         (mỡ, mở)                    màu mỡ, cửa mở

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Tiếng Việt 2 - Xem ngay

Bài viết liên quan