Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Chính tả - Tuần 4 trang 14 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt lớp 2 tập 1

Bình chọn:
3.1 trên 30 phiếu

Điền iên hoặc yên vào chỗ trống:

1. Điền iên hoặc yên vào chỗ trống: 

.......... ổn, cô t........., chim........., thiếu n........

2. Điền vào chỗ trống:

a) r, d hoặc gi

........ a dẻ, cụ....... à, ..... a vào, cộp......... a

b) ân hoặc âng

v........ lời, bạn th........, nhà t........; bàn ch...... 

TRẢ LỜI:

1. Điền iên hoặc yên vào chỗ trống: 

yên ổn, cô tiên, chim yến, thiếu niên

2. Điền vào chỗ trống:

a) r, d hoặc gi

da dẻ, cụ già, ra vào, cặp da

b) ân hoặc âng

vâng lời, bạn thân, nhà tầng, bàn chân

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Tiếng Việt 2 - Xem ngay

Bài viết liên quan